Πρόσθετες συναρτήσεις

Τα ακόλουθα περιγράφουν και αναφέρουν μερικές από τις διαθέσιμες πρόσθετες συναρτήσεις.

Η έννοια του πρόσθετου

Θα βρείτε επίσης μια περιγραφή του περιβάλλοντος προσθέτων του LibreOffice Calc στη Βοήθεια. Επιλέον, σημαντικές συναρτήσεις και οι παράμετροί τους περιγράφονται στη Βοήθεια για την .

Παρεχόμενα πρόσθετα

Το LibreOffice περιέχει παραδείγματα για τη διαχείριση προσθέτων του LibreOffice Calc.

Συναρτήσεις ανάλυσης - Μέρος πρώτο

Συναρτήσεις ανάλυσης - Μέρος δεύτερο

DAYSINMONTH

Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών στο μήνα μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σύνταξη

DAYSINMONTH(Ημερομηνία)

Η Ημερομηνία είναι κάποια ημερομηνία στο συγκεκριμένο μήνα του επιθυμητού έτους. Η παράμετρος Ημερομηνία πρέπει να είναι έγκυρη ημερομηνία σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τοπικοποίησης του LibreOffice.

Παράδειγμα

=DAYSINMONTH(A1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 29 ημέρες εφόσον το κελί Α1 περιέχει την ημερομηνία 1968-02-17, μία έγκυρη ημερομηνία για τον Φεβρουάριο του 1968.

DAYSINYEAR

Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών στο έτος μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία.

Σύνταξη

DAYSINYEAR(Ημερομηνία)

Η Ημερομηνία είναι κάποια ημερομηνία στο αντίστοιχο έτος. Η παράμετρο Ημερομηνία πρέπει να είναι έγκυρη ημερομηνία σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τοπικοποίησης του LibreOffice.

Παράδειγμα

=DAYSINYEAR(A1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 366 ημέρες εφόσον το κελί Α1 περιέχει την ημερομηνία 1968-02-29, μία έγκυρη ημερομηνία για το έτος 1968.

ISLEAPYEAR

Καθορίζει εάν το έτος είναι δίσεκτο. Εάν ναι, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή 1 (ΑΛΗΘΗΣ). Εάν όχι, επιστρέφει 0 (ΨΕΥΔΗΣ).

Σύνταξη

ISLEAPYEAR(Ημερομηνία)

Η Ημερομηνία καθορίζει αν η δοθείσα ημερομηνία βρίσκεται σε δίσεκτο έτος. Η παράμετρος Ημερομηνία πρέπει να είναι έγκυρη ημερομηνία.

Παράδειγμα

=ISLEAPYEAR(A1) επιστρέφει την τιμή 1, αν το κελί Α1 περιέχει την ημερομηνία 1968-02-29, την έγκυρη ημερομηνία 29 Φεβρουαρίου 1968 στην τοπική σας ρύθμιση.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) ή =ISLEAPYEAR("1968-02-29") που δίνει τη συμβολοσειρά ημερομηνίας στη σημειογραφία ISO 8601.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ =ISLEAPYEAR(2/29/68), επειδή αυτή η συνάρτηση υπολογίζει το 2 διαιρεμένο με το 29 και με το 68, και ύστερα υπολογίζει τη συνάρτηση ISLEAPYEAR για το μικρό αυτό αριθμό ως ακολουθιακό αριθμό ημερομηνίας.

MONTHS

Υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών σε μήνες.

Σύνταξη

MONTHS(Ημερομηνία-έναρξης, Ημερομηνία-λήξης, Τύπος)

Η Ημερομηνία-έναρξης είναι η πρώτη ημερομηνία

Η Ημερομηνία-λήξης είναι η δεύτερη ημερομηνία

Ο Τύπος υπολογίζει τον τύπο της διαφοράς. Πιθανές τιμές είναι το 0 (διάστημα) και το 1 (σε ημερολογιακά έτη).

ROT13

Κρυπτογραφεί μια ακολουθία χαρακτήρων μετακινώντας του χαρακτήρες κατά 13 θέσεις μέσα στην αλφάβητο. Μετά το γράμμα Z, το αλφάβητο αρχίζει από την αρχή (Περιστροφή). Εφαρμόζοντας ξανά τη συνάρτηση κρυπτογράφησης στον κώδικα που θα προκύψει, μπορείτε να αποκρυπτογραφήσετε το κείμενο.

Σύνταξη

ROT13(Κείμενο)

Το Κείμενο είναι η ακολουθία χαρακτήρων που θα κρυπτογραφηθεί, Η συνάρτηση ROT13(ROT13(Κείμενο)) αποκρυπτογραφεί τον κωδικό.

WEEKS

Υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών σε εβδομάδες.

Σύνταξη

WEEKS(Ημερομηνία-έναρξης, Ημερομηνία-λήξης, Τύπος)

Η Ημερομηνία-έναρξης είναι η πρώτη ημερομηνία

Η Ημερομηνία-λήξης είναι η δεύτερη ημερομηνία

Ο Τύπος υπολογίζει τον τύπο της διαφοράς. Πιθανές τιμές είναι το 0 (διάστημα) και το 1 (σε ημερολογιακά έτη).

WEEKSINYEAR

Υπολογίζει τον αριθμό των εβδομάδων σε ένα έτος μέχρι μια ορισμένη ημερομηνία. Ο αριθμός των εβδομάδων ορίζεται ως εξής: μια εβδομάδα κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται αλλαγή του έτους προστίθεται στο έτος στο οποίο ανήκουν οι περισσότερες ημέρες αυτής της εβδομάδας.

Σύνταξη

WEEKSINYEAR(Ημερομηνία)

Η Ημερομηνία είναι κάποια ημερομηνία στο αντίστοιχο έτος. Η παράμετρο Ημερομηνία πρέπει να είναι έγκυρη ημερομηνία σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τοπικοποίησης του LibreOffice.

Παράδειγμα

Το WEEKSINYEAR(A1) επιστρέφει 53 αν το Α1 περιέχει 1970-02-17, μια έγκυρη ημερομηνία για το έτος 1970.

YEARS

Υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών σε έτη.

Σύνταξη

YEARS(Ημερομηνία-έναρξης, Ημερομηνία-λήξης, Τύπος)

Η Ημερομηνία-έναρξης είναι η πρώτη ημερομηνία

Η Ημερομηνία-λήξης είναι η δεύτερη ημερομηνία

Ο Τύπος υπολογίζει τον τύπο της διαφοράς. Πιθανές τιμές είναι το 0 (διάστημα) και το 1 (σε ημερολογιακά έτη).

Πρόσθετα μέσω του LibreOffice API

Τα πρόσθετα μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν μέσω του LibreOffice API.