Μαθηματικές συναρτήσεις

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις Μαθηματικές συναρτήσεις για το Calc. Για ανοίξετε τον Οδηγό συναρτήσεων, επιλέξτε Εισαγωγή - Συνάρτηση.

AGGREGATE

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει ένα συνολικό αποτέλεσμα των υπολογισμών στην περιοχή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές συγκεντρωτικές συναρτήσεις που αναφέρονται παρακάτω. Η συγκεντρωτική συνάρτηση σας επιτρέπει να παραλείψετε τις κρυφές γραμμές, σφάλματα, SUBTOTAL και άλλα αποτελέσματα της συνάρτησης AGGREGATE στον υπολογισμό.

RAWSUBTRACT

Αφαιρεί ένα σύνολο αριθμών και δίνει το αποτέλεσμα χωρίς να απαλείφει μικρά σφάλματα στρογγυλοποίησης.

COLOR

Επιστρέφει μια αριθμητική τιμή που υπολογίζεται από έναν συνδυασμό τριών χρωμάτων (κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο) και το κανάλι άλφα, στο χρωματικό σύστημα RGBA. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο χρωματικό σύστημα του υπολογιστή σας.

SUMIFS

Επιστρέφει το άθροισμα των τιμών των κελιών σε μια περιοχή που πληρεί πολλαπλά κριτήρια σε πολλαπλές περιοχές.

ABS

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού.

Σύνταξη

ABS(Αριθμός)

Αριθμός είναι ο αριθμός του οποίου η απόλυτη τιμή θα υπολογισθεί. Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού είναι η τιμή του χωρίς το πρόσημο +/-.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ABS(-56) επιστρέφει 56.

Η συνάρτηση =ABS(12) επιστρέφει 12.

Η συνάρτηση =ABS(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.

ACOS

Επιστρέφει το αντίστροφο τριγωνομετρικό συνημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

ACOS(Αριθμός)

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει το αντίστροφο τριγωνομετρικό συνημίτονο του Αριθμού, δηλαδή τη γωνία (σε ακτίνια) της οποίας το συνημίτονο είναι ο Αριθμός. Η επιστρεφόμενη γωνία είναι μεταξύ 0 και π.

Για να επιστραφεί η γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ACOS(-1) επιστρέφει 3,14159265358979 (Pi ακτίνια)

Η συνάρτηση =DEGREES(ACOS(0.5)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 60. Το συνημίτονο των 60 μοιρών είναι 0.5.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ACOSH

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

ACOSH(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο του Αριθμού, δηλαδή τον αριθμό του οποίου το υπερβολικό συνημίτονο είναι ο Αριθμός.

Ο αριθμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ACOSH(1) επιστρέφει 0.

Η συνάρτηση =ACOSH(COSH(4)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 4.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ACOT

Επιστρέφει την αντίστροφη συνεφαπτομένη (τόξο συνεφαπτομένης) του δεδομένου αριθμού.

Σύνταξη

ACOT(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει την αντίστροφη τριγωνομετρική συνεφαπτομένη του Αριθμού, δηλαδή τη γωνία (σε ακτίνια) της οποίας η συνεφαπτομένη είναι ο Αριθμός. Η επιστρεφόμενη γωνία είναι μεταξύ 0 και π.

Για να επιστραφεί η γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Η =ACOT(1) επιστρέφει 0,785398163397448 (π/4 ακτίνια).

Το =DEGREES(ACOT(1)) επιστρέφει 45. Η συνεφαπτομένη των 45 μοιρών είναι 1.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ACOTH

Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική συνεφαπτομένη του δεδομένου αριθμού.

Σύνταξη

ACOTH(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική συνεφαπτομένη του Αριθμού, δηλαδή τον αριθμό του οποίου η υπερβολική συνεφαπτομένη είναι ο Αριθμός.

Υπάρχει κάποιο σφάλμα αν ο Αριθμός βρίσκεται στο κλειστό διάστημα από το -1 ως το 1.

Παράδειγμα

Το =ACOTH(1,1) επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική συνεφαπτομένη του 1,1, περίπου 1,52226.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ASIN

Επιστρέφει το αντίστροφο τριγωνομετρικό ημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

ASIN(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει το αντίστροφο τριγωνομετρικό ημίτονο του Αριθμού, δηλαδή τη γωνία (σε ακτίνια) της οποίας το ημίτονο είναι ο Αριθμός. Η γωνία είναι μεταξύ -π/2 και +π/2.

Για να επιστραφεί η γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ASIN(0) επιστρέφει 0.

Η συνάρτηση =ASIN(1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.5707963267949 (Pi/2 ακτίνια).

Η συνάρτηση =DEGREES(ASIN(0.5)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 3. Το ημίτονο των 30 μοιρών είναι 0.5.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ASINH

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

ASINH(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο του Αριθμού, δηλαδή τον αριθμό του οποίου το υπερβολικό ημίτονο είναι ο Αριθμός.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ASINH(-90) επιστρέφει προσεγγιστικά -5,1929877.

Η συνάρτηση =ASINH(SINH(4)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα την τιμή 4.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ATAN

Επιστρέφει την αντίστροφη τριγωνομετρική εφαπτομένη ενός αριθμού.

Σύνταξη

ATAN(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει την αντίστροφη τριγωνομετρική εφαπτομένη του Αριθμού, δηλαδή τη γωνία (σε ακτίνια) της οποίας η εφαπτομένη είναι ο Αριθμός. Η επιστρεφόμενη γωνία είναι μεταξύ -π/2 και π/2.

Για να επιστραφεί η γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ATAN(1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0,785398163397448 (Pi/4 ακτίνια).

Το =DEGREES(ATAN(1)) επιστρέφει 45. Η εφαπτομένη των 45 μοιρών είναι 1.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ATAN2

Επιστρέφει την αντίστροφη τριγωνομετρική εφαπτομένη των καθορισμένων συντεταγμένων x και y.

Σύνταξη

ATAN2(ΑριθμόςX; ΑριθμόςY)

ΑριθμόςΧ είναι η τιμή της συντεταγμένης x.

ΑριθμόςΥ είναι η τιμή της συντεταγμένης y.

Η ATAN2 επιστρέφει την αντίστροφη τριγωνομετρική εφαπτομένη, δηλαδή τη γωνία (σε ακτίνια) μεταξύ του άξονα των χ και μιας γραμμής από το σημείο (Χ, Υ) στην αρχή των αξόνων. Η γωνία βρίσκεται μεταξύ -π και π.

Για να επιστραφεί η γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ATAN2(20;20) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0,785398163397448 (π/4 ακτίνια).

Το =DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) επιστρέφει 45. Η εφαπτομένη των 45 μοιρών είναι 1.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

ATANH

Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού.

Σύνταξη

ATANH(Αριθμός)

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη του Αριθμού, δηλαδή τον αριθμό του οποίου η υπερβολική εφαπτομένη είναι ο Αριθμός.

Ο αριθμός πρέπει να εκπληρεί τη συνθήκη -1 < αριθμός < 1.

Παράδειγμα

Το =ATANH(0) επιστρέφει 0.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

CEILING

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο σημαντικότητας.

Σύνταξη

CEILING(Αριθμός; Σημαντικότητα; Κατάσταση)

Αριθμός είναι ο αριθμός που θα στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω.

Σημαντικότητα είναι ο αριθμός στου οποίου το πολλαπλάσιο θα στρογγυλοποιηθεί η τιμή προς τα πάνω.

Κατάσταση είναι μια προαιρετική τιμή. Αν η τιμή κατάστασης δίνεται και δεν ισούται με μηδέν, καθώς και εάν ο αριθμός και η σημαντικότητα είναι αρνητικοί, τότε η στρογγυλοποίηση γίνεται με βάση την απόλυτη τιμή του αριθμού, δηλαδή οι αρνητικοί αριθμοί στρογγυλοποιούνται μακριά από το μηδέν. Αν η τιμή κατάστασης ισούται με μηδέν ή δεν δίνεται, οι αρνητικοί αριθμοί στρογγυλοποιούνται προς το μηδέν.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Εάν το υπολογιστικό φύλλο εξάγεται στο Microsoft Excel, η συνάρτηση CEILING εξάγεται όπως η ισοδύναμη συνάρτηση CEILING.MATH που υπάρχει από το Excel 2013. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το υπολογιστικό φύλλο με προγενέστερες εκδόσεις του Excel, χρησιμοποιήστε είτε την CEILING.PRECISE που υπάρχει από το Excel 2010, ή τη CEILING.XCL που εξάγεται όπως η συνάρτηση CEILING συμβατή με τις εκδόσεις Excel. Σημειώστε ότι η CEILING.XCL στρογγυλοποιεί πάντα μακριά από το μηδέν.


Παράδειγμα

Η =CEILING(-11;-2) επιστρέφει -10

Η =CEILING(-11;-2;0) επιστρέφει -10

Η =CEILING(-11;-2;1) επιστρέφει -12

CEILING.MATH

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο σημαντικότητας.

Σύνταξη

CEILING.MATH(Αριθμός; Σημαντικότητα; Κατάσταση)

Αριθμός είναι ο αριθμός που θα στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω.

Σημαντικότητα είναι ο αριθμός στου οποίου το πολλαπλάσιο θα στρογγυλοποιηθεί η τιμή προς τα πάνω.

Κατάσταση είναι μια προαιρετική τιμή. Εάν η τιμή κατάστασης δίνεται και δεν ισούται με μηδέν, καθώς και εάν ο αριθμός και η σημαντικότητα είναι αρνητικοί, τότε η στρογγυλοποίηση γίνεται με βάση την απόλυτη τιμή του αριθμού, δηλαδή οι αρνητικοί αριθμοί στρογγυλοποιούνται μακριά από το μηδέν. Εάν η τιμή κατάστασης ισούται με μηδέν ή δεν δίνεται, οι αρνητικοί αριθμοί στρογγυλοποιούνται προς το μηδέν.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση υπάρχει για διαλειτουργικότητα με το Microsoft Excel 2013 ή νεότερα.


Παράδειγμα

=CEILING.MATH(-10;-3) επιστρέφει -9

=CEILING.MATH(-10;-3;0) επιστρέφει -9

=CEILING.MATH(-10;-3;1) επιστρέφει -12

CEILING.PRECISE

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό μέχρι το πλησιέστερο πολλαπλάσιο σημαντικότητας, ανεξάρτητα από το πρόσημο της σημαντικότητας

Σύνταξη

CEILING.PRECISE(Αριθμός; Σημαντικότητα)

Αριθμός (απαιτείται) είναι ο αριθμός που θα στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω.

Σημαντικότητα (προαιρετικό) είναι ο αριθμός στου οποίου το πολλαπλάσιο θα στρογγυλοποιηθεί η τιμή.

Παράδειγμα

Η =CEILING.PRECISE(-11;-2) επιστρέφει -10

CEILING.XCL

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό μακριά από το μηδέν στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο σημαντικότητας.

Σύνταξη

CEILING.XCL(Αριθμός; Σημαντικότητα)

Αριθμός είναι ο αριθμός που θα στρογγυλοποιηθεί.

Σημαντικότητα είναι ο αριθμός στου οποίου σε πολλαπλάσιο θα στρογγυλοποιηθεί η τιμή.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση υπάρχει για διαλειτουργικότητα με το Microsoft Excel 2007 ή πιο παλιές εκδόσεις.


Παράδειγμα

=CEILING.XCL(1;3) επιστρέφει 3

=CEILING.XCL(7;4) επιστρέφει 8

=CEILING.XCL(-10;-3) επιστρέφει -12

COMBIN

Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών των στοιχείων χωρίς επανάληψη.

Σύνταξη

COMBIN(Πλήθος1; Πλήθος2)

Πλήθος1 είναι ο αριθμός των αντικειμένων στο σύνολο.

Πλήθος2 είναι ο αριθμός των αντικειμένων που θα επιλεγούν από το σύνολο.

Η COMBIN επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων με τις οποίες μπορούν να επιλεγούν αυτά τα αντικείμενα. Π.χ. αν υπάρχουν τρία αντικείμενα Α, Β και Γ σε ένα σύνολο, μπορείτε να επιλέξετε 2 αντικείμενα με τρεις διαφορετικούς τρόπους, συγκεκριμένα ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ.

Η COMBIN εφαρμόζει τον τύπο: Count1!/(Count2!*(Count1-Count2)!)

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =COMBIN(3;2) επιστρέφει 3.

COMBINA

Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών ενός υποσυνόλου αντικειμένων με επαναλήψεις.

Σύνταξη

COMBINA(Πλήθος1; Πλήθος2)

Πλήθος1 είναι ο αριθμός των αντικειμένων στο σύνολο.

Πλήθος2 είναι ο αριθμός των αντικειμένων που θα επιλεγούν από το σύνολο.

COMBINA επιστρέφει τον αριθμό των μοναδικών τρόπων για επιλογή αυτών των στοιχείων, όπου η σειρά επιλογής είναι αδιάφορη και η επανάληψη των στοιχείων επιτρέπεται. Για παράδειγμα εάν υπάρχουν 3 στοιχεία A, B και C σε ένα σύνολο, μπορείτε να διαλέξετε 2 στοιχεία με 6 διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή AA, AB, AC, BB, BC και CC.

Η COMBINA εφαρμόζει τον τύπο: (Πλήθος1+Πλήθος2-1)! / (Πλήθος2!(Πλήθος1-1)!)

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =COMBINA(3;2)επιστρέφει 6.

CONVERT_OOO

Μετατρέπει μια τιμή από μια μονάδα μέτρησης σε μία άλλη. Οι συντελεστές μετατροπής δίνονται σε έναν κατάλογο στις ρυθμίσεις.

Παλαιότερα ο κατάλογος μετατροπής περιλάμβανε και τις παλαιά ευρωπαϊκά νομίσματα (δείτε τα παραδείγματα παρακάτω). Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την νέα συνάρτηση EUROCONVERT για την μετατροπή αυτών των νομισμάτων.

Σύνταξη

CONVERT_OOO(τιμή;"κείμενο";"κείμενο")

Παράδειγμα

Το =CONVERT(100;"ATS";"EUR") επιστρέφει την τιμή σε ευρώ για 100 αυστριακά σελίνια.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") μετατρέπει 100 ευρώ σε γερμανικά μάρκα.

COS

Επιστρέφει το συνημίτονο μιας δεδομένης γωνίας (σε ακτίνια).

Σύνταξη

COS(Αριθμός)

Επιστρέφει το (τριγωνομετρικό) συνημίτονο του Αριθμού, η γωνία σε ακτίνια.

Για να επιστραφεί η τιμή του συνημιτόνου μιας γωνίας εκφρασμένης σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παραδείγματα

H =COS(PI()/2) επιστρέφει 1, το συνημίτονο των 2*PI ακτινίων.

Το =COS(RADIANS(60)) επιστρέφει 0,5, το συνημίτονο των 60 μοιρών.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

COSH

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

COSH(Αριθμός)

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο του Αριθμού.

Παράδειγμα

Το =COSH(0) επιστρέφει 1, το υπερβολικό συνημίτονο του 0.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

COT

Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη της δοθείσης γωνίας (σε ακτίνια).

Σύνταξη

COT(Αριθμός)

Επιστρέφει την (τριγωνομετρική) συνεφαπτομένη του Αριθμού, τη γωνία σε ακτίνια.

Για να επιστραφεί η συνεφαπτομένη μιας γωνίας σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Η συνεφαπτομένη μιας γωνίας ισούται με 1 προς την εφαπτομένη αυτής της γωνίας.

Παραδείγματα:

Το =COT(PI()/4) επιστρέφει 1, τη συνεφαπτομένη π/4 ακτινίων.

Το =COT(RADIANS(45)) επιστρέφει 1, τη συνεφαπτομένη 45 μοιρών.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

COTH

Επιστρέφει την υπερβολική συνεφαπτομένη ενός δεδομένου αριθμού (γωνίας).

Σύνταξη

COTH(Αριθμός)

Επιστρέφει την υπερβολική συνεφαπτομένη του Αριθμού.

Παράδειγμα

Το =COTH(1) επιστρέφει την υπερβολική συνεφαπτομένη του 1, περίπου 1,3130.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

CSC

Επιστρέφει τη συντέμνουσα της δοσμένης γωνίας (σε ακτίνια). Η συντέμνουσα μιας γωνίας είναι ισοδύναμη με 1 διαιρεμένο με το ημίτονο αυτής της γωνίας

Σύνταξη

CSC(Αριθμός)

Επιστρέφει την (τριγωνομετρική) συντέμνουσα του Αριθμού, τη γωνία σε ακτίνια.

Για να επιστραφεί η συντέμνουσα μιας γωνίας εκφρασμένης σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παραδείγματα

=CSC(PI()/4) επιστρέφει περίπου 1,4142135624, το αντίστροφο του ημιτόνου των PI/4 ακτινίων.

=CSC(RADIANS(30)) επιστρέφει 2, τη συντέμνουσα των 30 μοιρών.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

CSCH

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα ενός αριθμού.

Σύνταξη

CSCH(Αριθμός)

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα του Αριθμού.

Παράδειγμα

=CSCH(1) επιστρέφει περίπου 0,8509181282, την υπερβολική συντέμνουσα του 1.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

DEGREES

Μετατρέπει ακτίνια σε μοίρες.

Σύνταξη

DEGREES(Αριθμός)

Αριθμός είναι η γωνία σε ακτίνια που θα μετατραπεί σε μοίρες.

Παράδειγμα

Το =DEGREES(PI()) επιστρέφει 180 μοίρες.

EUROCONVERT

Μετατρέπει από παλιά Ευρωπαϊκά εθνικά νομίσματα προς Ευρώ και το αντίστροφο.

Σύνταξη

EUROCONVERT(Τιμή; "Από_νόμισμα"; "Σε_νόμισμα", πλήρης_ακρίβεια, τριγωνομετρική_ακρίβεια)

Τιμή είναι το ποσό του νομίσματος που θα μετατραπεί.

Οι Από_νόμισμα και η Σε_νόμισμα είναι οι νομισματικές μονάδες που θα μετατραπούν η μία στην άλλη και αντιστρόφως. Αυτές πρέπει να είναι κείμενο, η επίσημη συντομογραφία για το νόμισμα (π.χ. "EUR"). Οι ισοτιμίες (εμφανιζόμενες ανά Ευρώ) έχουν καθορισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Πλήρης ακρίβεια είναι προαιρετική. Αν δεν συμπεριληφθεί, ή είναι ψευδής, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται σύμφωνα με τα δεκαδικά του νομίσματος στο πεδίο Προς. Αν η πλήρης ακρίβεια έχει ορισθεί σε αληθή, το αποτέλεσμα δεν στρογγυλοποιείται.

Η Τριγωνική ακρίβεια είναι προαιρετική. Αν δοθεί Τριγωνική ακρίβεια και είναι >=3, το αποτέλεσμα της τριγωνικής μετατροπής (νόμισμα1,EUR,νόμισμα2) στρογγυλοποιείται σε αυτή την ακρίβεια. Αν η Τριγωνική ακρίβεια δεν συμπεριληφθεί, το αποτέλεσμα δεν στρογγυλοποιείται. Ακόμα αν το νόμισμα είναι "EUR",η Τριγωνική ακρίβεια χρησιμοποιείται ως τριγωνική όταν χρειαστεί και όταν εφαρμόζεται μετατροπή από EUR σε EUR.

Παραδείγματα

Η =CONVERT(100;"ATS";"EUR") μετατρέπει 100 Αυστριακά Σελίνια σε Ευρώ.

Η =CONVERT(100;"EUR";"DEM") μετατρέπει 100 Ευρώ σε Γερμανικά Μάρκα.

EVEN

Στρογγυλοποιεί ένα θετικό αριθμό προς τα πάνω στον επόμενο άρτιο ακέραιο και έναν αρνητικό αριθμό προς τα κάτω στον επόμενο άρτιο ακέραιο.

Σύνταξη

EVEN(Αριθμός)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω στον επόμενο άρτιο ακέραιο, αντίθετα από το μηδέν.

Παραδείγματα

Η συνάρτηση =EVEN(2,3) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 4.

Η συνάρτηση =EVEN(2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 2.

Η συνάρτηση =EVEN(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.

Η συνάρτηση =EVEN(-0.5) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -2.

EXP

Επιστρέφει το e υψωμένο στη δύναμη ενός αριθμού. Η σταθερά e έχει τιμή περίπου 2,71828182845904.

Σύνταξη

EXP(Αριθμός)

Αριθμός είναι η δύναμη στην οποία θα υψωθεί το e.

Παράδειγμα

Το =EXP(1) επιστρέφει 2,71828182845904, τη μαθηματική σταθερά e με την ακρίβεια του Calc.

FACT

Επιστρέφει το παραγοντικό ενός αριθμού.

Σύνταξη

FACT(Αριθμός)

Επιστρέφει το Αριθμός!, το παραγοντικό του Αριθμού, υπολογισμένο ως 1*2*3*4*...*Αριθμός.

=FACT(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα την τιμή 1 εξ ορισμού.

Το παραγοντικό ενός αρνητικού αριθμού επιστρέφει το σφάλμα "μη έγκυρο όρισμα".

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =FACT(3) επιστρέφει 6.

Η συνάρτηση =FACT(0) επιστρέφει 1.

FLOOR

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο σημαντικότητας.

Σύνταξη

FLOOR(Αριθμός; Σημαντικότητα; Κατάσταση)

Αριθμός είναι ο αριθμός που θα στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω.

Σημαντικότητα είναι η τιμή σε πολλαπλάσιο της οποίας θα στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω ο αριθμός.

Η Κατάσταση είναι μια προαιρετική τιμή. Αν δίνεται τιμή για την κατάσταση και δεν είναι ίση με το μηδέν, καθώς και αν ο αριθμός και η σημαντικότητα είναι αρνητικοί, τότε η στρογγυλοποίηση γίνεται με βάση την απόλυτη τιμή του αριθμού, δηλαδή οι αρνητικοί αριθμοί στρογγυλοποιούνται προς το μηδέν. Εάν η τιμή της κατάστασης ισούται με μηδέν ή δεν δίνεται, οι αρνητικοί αριθμοί στρογγυλοποιούνται μακριά από το μηδέν.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Εάν το υπολογιστικό φύλλο εξάγεται στο Microsoft Excel, η συνάρτηση FLOOR εξάγεται όπως η ισοδύναμη συνάρτηση FLOOR.MATH που υπάρχει από το Excel 2013. Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το υπολογιστικό φύλλο με προηγούμενες εκδόσεις του Excel, χρησιμοποιήστε είτε την FLOOR.PRECISE που υπάρχει από το Excel 2010, ή την FLOOR.XCL που εξάγεται όπως η συνάρτηση FLOOR συμβατά με όλες τις εκδόσεις Excel. Σημειώστε ότι η FLOOR.XCL στρογγυλοποιεί πάντα προς το μηδέν.


Παράδειγμα

Η =FLOOR( -11;-2) επιστρέφει -12

Η =FLOOR( -11;-2;0) επιστρέφει -12

Η =FLOOR( -11;-2;1) επιστρέφει -10

FLOOR.PRECISE

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο σημαντικότητας, ανεξάρτητα από το πρόσημο της σημαντικότητας

Σύνταξη

FLOOR.PRECISE(Αριθμός; Σημαντικότητα)

Αριθμός είναι ο αριθμός που θα στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω.

Σημαντικότητα είναι η τιμή σε πολλαπλάσιο της οποίας θα στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω ο αριθμός.

Παράδειγμα

Η =FLOOR.PRECISE( -11;-2) επιστρέφει -12

GCD

Επιστρέφει το μέγιστο κοινό διαιρέτη δύο ή περισσότερων ακεραίων.

Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι ο μεγαλύτερος θετικός ακέραιος ο οποίος διαιρεί, χωρίς να αφήνει υπόλοιπο, κάθε έναν από τους δοσμένους ακέραιους.

Σύνταξη

GCD(Ακέραιος1; Ακέραιος2; ...;Ακέραιος30)

Ακέραιος1 ως 30 είναι μέχρι 30 ακέραιοι των οποίων θα υπολογιστεί ο μέγιστος κοινός διαιρέτης.

Παράδειγμα

Το =GCD(16;32;24) δίνει αποτέλεσμα 8, επειδή το 8 είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί διαιρέσει το 16, το 24 και το 32 χωρίς υπόλοιπο.

Το =GCD(B1:B3) όπου τα κελιά B1, B2, B3 περιέχουν 9, 12, 9 δίνει 3.

GCD_EXCEL2003

Το αποτέλεσμα είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης ενός καταλόγου αριθμών.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι συναρτήσεις των οποίων τα ονόματα τελειώνουν με _ADD ή _EXCEL2003 επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα όπως οι αντίστοιχες συναρτήσεις του Microsoft Excel 2003 χωρίς την κατάληξη . Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις χωρίς κατάληξη για να πάρετε αποτελέσματα βασισμένα στα διεθνή πρότυπα.


Σύνταξη

GCD_EXCEL2003(Αριθμοί)

(Αριθμός(οί)) είναι ένας κατάλογος μέχρι 30 αριθμούς.

Παράδειγμα

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) επιστρέφει 5.

INT

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο.

Σύνταξη

INT(Αριθμός)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο.

Οι αρνητικοί αριθμοί στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω στον επόμενο ακέραιο.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =INT(5,7) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 5.

Η συνάρτηση =INT(-1,3) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -2.

ISO.CEILING

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο σημαντικότητας, ανεξάρτητα από το πρόσημο της σημαντικότητας

Σύνταξη

ISO.CEILING(Αριθμός; Σημαντικότητα)

Αριθμός (απαιτείται) είναι ο αριθμός που θα στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω.

Σημαντικότητα (προαιρετικό) είναι ο αριθμός στου οποίου το πολλαπλάσιο θα στρογγυλοποιηθεί η τιμή.

Παράδειγμα

Η =ISO.CEILING(-11;-2) επιστρέφει -10

LCM

Επιστρέφει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο ενός ή περισσότερων ακεραίων.

Σύνταξη

LCM(Ακέραιος1; Ακέραιος2; ...; Ακέραιος30)

Ακέραιος1 ως 30 είναι μέχρι 30 ακέραιοι των οποίων θα υπολογιστεί το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο.

Παράδειγμα

Αν εισαγάγετε τους αριθμούς 512;1024 και 2000 στα πλαίσια κειμένου Ακέραιος 1, 2 και 3, το αποτέλεσμα που προκύπτει θα είναι 128000.

LCM_EXCEL2003

Το αποτέλεσμα είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο ενός καταλόγου αριθμών.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι συναρτήσεις των οποίων τα ονόματα τελειώνουν με _ADD ή _EXCEL2003 επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα όπως οι αντίστοιχες συναρτήσεις του Microsoft Excel 2003 χωρίς την κατάληξη . Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις χωρίς κατάληξη για να πάρετε αποτελέσματα βασισμένα στα διεθνή πρότυπα.


Σύνταξη

LCM_EXCEL2003(Αριθμοί)

(Αριθμός(οί)) είναι ένας κατάλογος μέχρι 30 αριθμούς.

Παράδειγμα

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) επιστρέφει 75.

LN

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο με βάση τη σταθερά e ενός αριθμού. Η σταθερά e έχει τιμή περίπου 2,71828182845904.

Σύνταξη

LN(Αριθμός)

Αριθμός είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί ο φυσικός λογάριθμος.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =LN(3) επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο του 3 (προσεγγιστικά 1,0986).

Η συνάρτηση =LN(EXP(321)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 321.

LOG

Επιστρέφει τον λογάριθμο ενός αριθμού στην καθορισμένη βάση.

Σύνταξη

LOG(Αριθμός; Βάση)

Αριθμός είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί ο λογάριθμος.

Βάση (προαιρετικό) είναι η βάση για τον λογαριθμικό υπολογισμό. Εάν παραληφθεί, υποτίθεται η βάση 10.

Παράδειγμα

Το =LOG(10;3) επιστρέφει το λογάριθμο με βάση 3 του 10 (περίπου 2,0959).

Η συνάρτηση =LOG(7^4;7) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 4.

LOG10

Επιστρέφει το δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού.

Σύνταξη

LOG10(Αριθμός)

Επιστρέφει τον λογάριθμο με βάση 10 του Αριθμού.

Παράδειγμα

Το =LOG10(5) επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο του 5 (περίπου 0,69897).

MOD

Επιστρέφει το υπόλοιπο όταν ένας ακέραιος διαιρείται από άλλον.

Σύνταξη

MOD(Διαιρετέος; Διαιρέτης)

Για ακέραια ορίσματα αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τον Διαιρετέο modulo Διαιρέτη, δηλαδή το υπόλοιπο όταν ο Διαιρετέος διαιρείται από τον Διαιρέτη.

Αυτή η συνάρτηση υπολογίζεται ως Διαιρετέος - Διαιρέτης * INT(Διαιρετέος/Διαιρέτης) και αυτός ο τύπος δίνει το αποτέλεσμα αν τα ορίσματα δεν είναι ακέραιοι.

Παράδειγμα

Το =MOD(22;3) επιστρέφει 1, το υπόλοιπο, όταν το 22 διαιρείται με το 3.

Η συνάρτηση =MOD(11.25;2.5) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.25.

MROUND

Επιστρέφει ένα αριθμό στρογγυλοποιημένο στο πιο κοντινό πολλαπλάσιο ενός άλλου αριθμού.

Σύνταξη

MROUND(Αριθμός; Πολλαπλάσιο)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του Πολλαπλάσιο.

Μια εναλλακτική υλοποίηση θα ήταν Πολλαπλάσιο * ROUND(Αριθμός/Πολλαπλάσιο).

Παράδειγμα

Η =MROUND(15,5;3) επιστρέφει 15, καθώς το 15,5 είναι πλησιέστερα στο 15 (= 3*5) από το 18 (= 3*6).

Το =MROUND(1.4;0.5) επιστρέφει 1.5 (= 0.5*3).

MULTINOMIAL

Επιστρέφει το παραγοντικό του αθροίσματος των ορισμάτων διαιρεμένου δια του γινόμενου των παραγοντικών των ορισμάτων.

Σύνταξη

MULTINOMIAL(Αριθμός(οί))

(Αριθμός(οί)) είναι ένας κατάλογος μέχρι 30 αριθμούς.

Παράδειγμα

Το =MULTINOMIAL(F11:H11) επιστρέφει 1260, αν τα F11 ως H11 περιέχουν τις τιμές 2, 3 and 4. Αυτό αντιστοιχεί στον τύπο =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

ODD

Στρογγυλοποιεί έναν θετικό αριθμό προς τα πάνω στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο και έναν αρνητικό αριθμό προς τα κάτω στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο.

Σύνταξη

ODD(Αριθμός)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω στον επόμενο περιττό ακέραιο, αντίθετα από το μηδέν.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ODD(1,2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 3.

Η συνάρτηση =ODD(1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.

Η συνάρτηση =ODD(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.

Η συνάρτηση =ODD(-3.1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -5.

PI

Επιστρέφει 3,14159265358979, την τιμή της μαθηματικής σταθεράς PI με ακρίβεια 14 δεκαδικών ψηφίων.

Σύνταξη

PI()

Παράδειγμα

Το =PI() επιστρέφει 3,14159265358979.

POWER

Επιστρέφει έναν αριθμό υψωμένο σε έναν άλλο αριθμό.

Σύνταξη

POWER(Βάση; Εκθέτης)

Επιστρέφει τη Βάση υψωμένη στη δύναμη του Εκθέτη.

Το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τον τελεστή ^:

Βάση^εκθέτης

Παράδειγμα

Το =POWER(4;3) επιστρέφει 64, το οποίο είναι το 4 υψωμένο στη δύναμη του 3.

Το =4^3 επίσης επιστρέφει το 4 υψωμένο στη δύναμη του 3.

PRODUCT

Πολλαπλασιάζει όλους τους δοσμένους αριθμούς ως ορίσματα και επιστρέφει το γινόμενο.

Σύνταξη

PRODUCT(Αριθμός1; Αριθμός2; ...; Αριθμός30)

Αριθμός1 ως 30 είναι μέχρι 30 ορίσματα των οποίων το γινόμενο θα υπολογιστεί.

Η PRODUCT επιστρέφει το number1 * number2 * number3 * ...

Παράδειγμα

Η =PRODUCT(2;3;4) επιστρέφει 24.

QUOTIENT

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος μιας διαίρεσης.

Σύνταξη

QUOTIENT(Αριθμητής; Παρονομαστής)

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του Αριθμητή διαιρούμενου δια του Παρονομαστή.

Το QUOTIENT είναι ισοδύναμο με το INT (αριθμητής/παρανομαστής) για το ίδιο πρόσημο αριθμητή και παρανομαστή, εκτός από το ότι μπορεί να αναφέρει σφάλματα με διαφορετικούς κωδικούς σφάλματος. Πιο γενικά, είναι ισοδύναμο με το INT(αριθμητής/παρανομαστής/SIGN(αριθμητής/παρανομαστής))*SIGN(αριθμητής/παρανομαστής).

Παράδειγμα

Το =QUOTIENT(11;3) επιστρέφει 3. Το υπόλοιπο 2 χάνεται.

RADIANS

Μετατρέπει μοίρες σε ακτίνια.

Σύνταξη

RADIANS(Αριθμός)

Αριθμός είναι η γωνία σε μοίρες που θα μετατραπεί σε ακτίνια.

Παράδειγμα

Το =RADIANS(90) επιστρέφει 1.5707963267949, το οποίο είναι το π/2 με την ακρίβεια του Calc.

RAND

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1.

Σύνταξη

RAND()

Αυτή η συνάρτηση παράγει έναν νέο τυχαίο αριθμό κάθε φορά που το Calc ξαναϋπολογίζει. Για να εξαναγκάσετε το Calc να ξαναϋπολογίσει χειροκίνητα πατήστε F9.

Για να δημιουργήσετε τυχαίους αριθμούς που δεν επανυπολογίζονται ποτέ, αντιγράψτε τα κελιά που περιέχουν =RAND() και χρησιμοποιήστε το Επεξεργασία - Ειδική Επικόλληση (με το Επικόλληση όλων και το Αριθμοί αποεπιλεγμένα και το Αριθμοί επιλεγμένο).

Παράδειγμα

Το =RAND() επιστρέφει ένα τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1.

RANDBETWEEN

Επιστρέφει έναν ακέραιο τυχαίο αριθμό σε μία καθορισμένη περιοχή.

Σύνταξη

RANDBETWEEN(Κάτω; Πάνω)

Επιστρέφει έναν ακέραιο τυχαίο αριθμό μεταξύ των ακεραίων Κάτω και Πάνω (συμπεριλαμβανομένων και των δύο).

Η συνάρτηση παράγει έναν νέο τυχαίο αριθμό κάθε φορά που το Calc επανυπολογίζει. Για να εξαναγκάσετε το Calc σε χειροκίνητο επανυπολογισμό πατήστε τα πλήκτρα Shift++F9.

Για να δημιουργήσετε τυχαίους αριθμούς που δεν επανυπολογίζονται ποτέ, αντιγράψτε τα κελιά που περιέχουν αυτή τη συνάρτηση και χρησιμοποιήστε το Επεξεργασία - Ειδική Επικόλληση (με το Επικόλληση όλων και το Τύποι αποεπιλεγμένα και το Αριθμοί επιλεγμένο).

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =RANDBETWEEN(20;30) επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό μεταξύ του 20 και του 30.

ROUND

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό σε συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

Σύνταξη

ROUND(Αριθμός; Πλήθος)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο σε Πλήθος δεκαδικών ψηφίων. Αν το Πλήθος παραλειφθεί ή είναι 0, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί στον πλησιέστερο ακέραιο. Αν το Πλήθος είναι αρνητικό, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί στην πλησιέστερη 10άδα, 100άδα, 1000άδα κ.ο.κ.

Αυτή η συνάρτηση στρογγυλοποιεί στον πλησιέστερο αριθμό. Δείτε τις ROUNDDOWN και ROUNDUP για εναλλακτικές λύσεις.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ROUND(2,348;2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 2,35

=ROUND(-32,4834;3) επιστρέφει -32,483. Αλλάξτε τη μορφή των κελιών για να δείτε όλα τα δεκαδικά.

Η συνάρτηση =ROUND(2.348;0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 2.

Η συνάρτηση =ROUND(2.5) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 3.

Η συνάρτηση =ROUND(987.65;-2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1000.

ROUNDDOWN

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, προς το μηδέν, με συγκεκριμένη ακρίβεια.

Σύνταξη

ROUNDDOWN(Αριθμός; Πλήθος)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω (προς το μηδέν) σε Πλήθος δεκαδικών ψηφίων. Αν το Πλήθος παραλειφθεί, ή είναι 0, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα κάτω σε ακέραιο. Αν το Πλήθος είναι αρνητικό, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα κάτω στην επόμενη 10άδα, 100άδα, 1000άδα κ.ο.κ.

Αυτή η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς το μηδέν. Δείτε τις ROUNDUP και ROUND για εναλλακτικές λύσεις.

Παράδειγμα

Η =ROUNDDOWN(1,234;2) επιστρέφει 1,23.

Η συνάρτηση =ROUNDDOWN(45.67;0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 45.

Η συνάρτηση =ROUNDDOWN(-45.67) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -45.

Η συνάρτηση =ROUNDDOWN(987.65;-2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 900.

ROUNDUP

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα πάνω, αντίθετα από το μηδέν, με συγκεκριμένη ακρίβεια.

Σύνταξη

ROUNDUP(Αριθμός; Πλήθος)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω (μακριά από το μηδέν) σε Πλήθος δεκαδικών. Αν το Πλήθος παραλειφθεί, ή είναι 0, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα πάνω σε ακέραιο. Αν το Πλήθος είναι αρνητικό, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα πάνω στην επόμενη 10άδα, 100άδα, 1000άδα κ.ο.κ.

Αυτή η συνάρτηση στρογγυλοποιεί μακριά από το μηδέν. Δείτε τις ROUNDDOWN και ROUND για εναλλακτικές λύσεις.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ROUNDUP(1,1111;2) επιστρέφει 1,12.

Η συνάρτηση =ROUNDUP(1.2345;1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.3.

Η συνάρτηση =ROUNDUP(45.67;0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 46.

Η συνάρτηση =ROUNDUP(-45.67) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -46.

Η συνάρτηση =ROUNDUP(987.65;-2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1000.

SEC

Επιστρέφει την τέμνουσα της δοσμένης γωνίας (σε ακτίνια). Η τέμνουσα μιας γωνίας είναι ισοδύναμη με το 1 διαιρεμένο με το συνημίτονο αυτής της γωνίας

Σύνταξη

SEC(αριθμός)

Επιστρέφει την (τριγωνομετρική) τέμνουσα του Αριθμού, η γωνία σε ακτίνια.

Για επιστροφή της τέμνουσας μιας γωνίας σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παραδείγματα

=SEC(PI()/4) επιστρέφει περίπου 1,4142135624, το αντίστροφο του συνημιτόνου των PI/4 ακτινίων.

=SEC(RADIANS(60)) επιστρέφει 2, την τέμνουσα των 60 μοιρών.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

SECH

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα ενός αριθμού.

Σύνταξη

SECH(αριθμός)

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα του Αριθμού.

Παράδειγμα

=SECH(0) επιστρέφει 1, την υπερβολική τέμνουσα του 0.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

SERIESSUM

Αθροίζει τους πρώτους όρους μιας δυναμοσειράς.

SERIESSUM(x;n;m;coefficients) = coefficient_1*x^n + coefficient_2*x^(n+m) + coefficient_3*x^(n+2m) +...+ coefficient_i*x^(n+(i-1)m)

Σύνταξη

SERIESSUM(X, N, M, συντελεστές)

X είναι η τιμή εισόδου της δυναμοσειράς.

N είναι η αρχική δύναμη.

M είναι το βήμα αύξησης του N

Συντελεστές είναι μια σειρά συντελεστών. Για κάθε συντελεστή το άθροισμα της σειράς επεκτείνεται κατά ένα τμήμα.

SIGN

Επιστρέφει το πρόσημο ενός αριθμού. Επιστρέφει 1 αν ο αριθμός είναι θετικός, -1 αν είναι αρνητικός και 0 αν είναι μηδέν.

Σύνταξη

SIGN(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι ο αριθμός του οποίου θα καθοριστεί το πρόσημο.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =SIGN(3,4) επιστρέφει 1.

Η συνάρτηση =SIGN(-4,5) επιστρέφει -1.

SIN

Επιστρέφει το ημίτονο της δοσμένης γωνίας (σε ακτίνια).

Σύνταξη

SIN(Αριθμός)

Επιστρέφει το (τριγωνομετρικό) ημίτονο του Αριθμού, η γωνία σε ακτίνια.

Για να πάρετε το ημίτονο μιας γωνίας εκφρασμένης σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παράδειγμα

Το =SIN(PI()/2) επιστρέφει 1, το ημίτονο PI/2 ακτινίων.

Το =SIN(RADIANS(30)) επιστρέφει 0.5, το ημίτονο των 30 μοιρών.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

SINH

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

SINH(Αριθμός)

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο του Αριθμού.

Παράδειγμα

Το =SINH(0) επιστρέφει 0, το υπερβολικό ημίτονο του 0.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

SQRT

Επιστρέφει την θετική τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού.

Σύνταξη

SQRT(Αριθμός)

Επιστρέφει τη θετική τετραγωνική ρίζα του Αριθμού.

Ο αριθμός πρέπει να είναι θετικός.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =SQRT(16) επιστρέφει 4.

Το =SQRT(-16) επιστρέφει λάθος άκυρο όρισμα.

SQRTPI

Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του (Pi φορές έναν αριθμό).

Σύνταξη

SQRTPI(Αριθμός)

Επιστρέφει τη θετική τετραγωνική ρίζα του (π επί τον Αριθμό).

Αυτό είναι ισοδύναμο του SQRT(PI()*Αριθμός).

Παράδειγμα

Η =SQRTPI(2) επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του (2PI), περίπου 2,506628.

SUBTOTAL

Υπολογίζει μερικά σύνολα. Εάν μια περιοχή περιέχει ήδη μερικά σύνολα, αυτά δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω υπολογισμούς. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση με τα Αυτόματα φίλτρα για να ληφθούν υπόψη μόνο οι φιλτραρισμένες εγγραφές.

Σύνταξη

SUBTOTAL(Συνάρτηση; Περιοχή)

Συνάρτηση είναι ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε μία από τις ακόλουθες συναρτήσεις:

Ευρετήριο συναρτήσεων

(περιλαμβάνει κρυφές τιμές)

Ευρετήριο συναρτήσεων

(αγνοεί τις κρυφές τιμές)

Συνάρτηση

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Χρησιμοποιήστε τους αριθμούς 1-11 για να συμπεριλάβετε χειροκίνητα κρυφές γραμμές ή 101-111 για να τις αποκλείσετε·αποκλείονται και τα φιλτραρισμένα κελιά.

Περιοχή είναι η περιοχή της οποίας τα κελιά συμπεριλαμβάνονται.

Παράδειγμα

Έχετε έναν πίνακα στην περιοχή κελιών A1:B6 που περιέχει κατάλογο υλικών για 10 φοιτητές. Η γραμμή 2 (Pen) είναι χειροκίνητα κρυμμένη. Θέλετε να δείτε το άθροισμα των αριθμών που εμφανίζονται· δηλαδή, απλώς το μερικό άθροισμα για τις φιλτραρισμένες γραμμές. Σε αυτήν την περίπτωση ο σωστός τύπος θα είναι:

A

B

1

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2

Στυλός

10

3

Μολύβι

10

4

Σημειωματάριο

10

5

Γόμα

10

6

Ξύστρα

10


Το =SUBTOTAL(9;B2:B6) δίνει 50.

Το =SUBTOTAL(109;B2:B6) επιστρέφει 40.

SUM

Αθροίζει όλους τους αριθμούς σε μια περιοχή κελιών.

Σύνταξη

SUM(Αριθμός1; Αριθμός2; ...; Αριθμός30)

Αριθμός1 ως 30 είναι μέχρι 30 ορίσματα των οποίων το άθροισμα θα υπολογιστεί.

Παράδειγμα

Αν εισαγάγετε τους αριθμούς 2; 3 και 4 στα πλαίσια κειμένου Αριθμός 1, 2 και 3, το αποτέλεσμα που προκύπτει θα είναι 9.

Το =SUM(A1;A3;B5) υπολογίζει το άθροισμα των τριών κελιών. Το =SUM (A1:E10) υπολογίζει το άθροισμα όλων των κελιών στην περιοχή A1 έως E10.

Συνθήκες συνδεδεμένες με AND μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη συνάρτηση SUM() κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Παραδοχές παραδείγματος: Έχετε εισάγει τιμολόγια σε έναν πίνακα. Η στήλη Α περιέχει την ημερομηνία του τιμολογίου, η στήλη Β τα ποσά. Θέλετε να βρείτε έναν τύπο που να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πάρετε το σύνολο όλων των ποσών μόνο για ένα συγκεκριμένο μήνα, π.χ. μόνο το ποσό για την περίοδο >=2008-01-01 έως <2008-02-01. Η περιοχή με τις τιμές ημερομηνιών καλύπτει το A1:A40, η περιοχή με τα ποσά προς άθροιση είναι B1:B40. Το C1 περιέχει την ημερομηνία έναρξης, 2008-01-01, των τιμολογίων που θα περιληφθούν στην άθροιση και το C2 την ημερομηνία, 2008-02-01, που δεν συμπεριλαμβάνεται πια.

Εισάγετε τον ακόλουθο τύπο ως τύπο πίνακα:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Για να εισάγετε αυτό ως έναν τύπο πίνακα, θα πρέπει να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+ Enter αντί του απλού Enter για να κλείσετε τον τύπο. Ο τύπος τότε θα εμφανιστεί περιβαλόμενος από άγκιστρα στη γραμμή Τύπος.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Ο τύπος βασίζεται στο γεγονός ότι το αποτέλεσμα μιας σύγκρισης είναι 1, αν το κριτήριο πληρούται και 0 στην αντίθετη περίπτωση. Τα επιμέρους αποτελέσματα σύγκρισης θα αντιμετωπιστούν ως πίνακας και θα χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλασιασμούς πινάκων και, στο τέλος, οι επιμέρους τιμές θα αθροιστούν για να δώσουν τον πίνακα αποτελεσμάτων.

SUMIF

Προσθέτει τα καθορισμένα κελιά με τα δεδομένα κριτήρια. Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για περιηγηθείτε σε μια περιοχή, όταν ψάχνετε για μια συγκεκριμένη τιμή.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

SUMIF(Περιοχή; Κριτήρια; ΠεριοχήΆθροισης)

Περιοχή είναι η περιοχή στην οποία θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια.

Κριτήρια είναι το κελί στο οποίο εμφανίζονται τα κριτήρια αναζήτησης ή το ίδιο το κριτήριο αναζήτησης. Αν τα κριτήρια είναι γραμμένα στον τύπο, πρέπει να περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά.

ΠεριοχήΆθροισης είναι η περιοχή, οι τιμές της οποίας αθροίζονται. Εάν αυτή η παράμετρος δεν έχει καθοριστεί, αθροίζονται οι τιμές της παραμέτρου Περιοχή.

Εικονίδιο σημείωσης

Η SUMIF υποστηρίζει τον τελεστή αλληλουχίας αναφοράς (~) μόνο στην παράμετρο Κριτήρια και μόνο αν δεν δίνεται η προαιρετική παράμετρος Περιοχή_Άθροισης.


Παράδειγμα

Για να αθροίσετε μόνο αρνητικούς αριθμούς: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:10) - αθροίζει τιμές από την περιοχή B1:B10 μόνο αν οι αντίστοιχες τιμές στην περιοχή A1:A10 είναι >0.

Δείτε την COUNTIF() για μερικά ακόμη παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την SUMIF().

SUMSQ

Αν θέλετε να υπολογίσετε το άθροισμα των τετραγώνων των αριθμών (σύνολο των τετραγώνων των ορισμάτων), εισάγετέ τα στα πεδία κειμένου.

Σύνταξη

SUMSQ(Αριθμός1; Αριθμός2; ...; Αριθμός30)

Αριθμός1 ως 30 είναι μέχρι 30 ορίσματα των οποίων θα υπολογιστεί το άθροισμα των τετραγώνων.

Παράδειγμα

Αν εισάγετε τους αριθμούς 2; 3 και 4 στα πεδία κειμένου Αριθμός1, 2 και 3, θα επιστραφεί το αποτέλεσμα 29.

TAN

Επιστρέφει την εφαπτομένη της δοσμένης γωνίας (σε ακτίνια).

Σύνταξη

TAN(Αριθμός)

Επιστρέφει την (τριγωνομετρική) εφαπτομένη του Αριθμού, η γωνία σε ακτίνια.

Για να δώσετε τη γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παράδειγμα

Η =TAN(PI()/4) επιστρέφει 1, την εφαπτομένη π/4 ακτινίων.

Το =TAN(RADIANS(45)) επιστρέφει 1, την εφαπτομένη 45 μοιρών.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

TANH

Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού.

Σύνταξη

TANH(Αριθμός)

Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός Αριθμού.

Παράδειγμα

Το =TANH(0) επιστρέφει 0, την υπερβολική εφαπτομένη του 0.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

TRUNC

Περικόπτει έναν αριθμό αφαιρώντας τα δεκαδικά ψηφία.

Σύνταξη

TRUNC(Αριθμός; Πλήθος)

Επιστρέφει τον Αριθμό με το πολύ τόσο Πλήθος δεκαδικών ψηφίων. Τα επιπλέον δεκαδικά ψηφία απλώς αφαιρούνται, ανεξαρτήτως προσήμου.

Το TRUNC(Αριθμός; 0) συμπεριφέρεται όπως το INT(Αριθμός) για τους θετικούς αριθμούς, αλλά στρογγυλοποιεί προς το μηδέν τους αρνητικούς αριθμούς.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Οι ορατές δεκαδικές θέσεις του αποτελέσματος καθορίζονται στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.


Παράδειγμα

Η συνάρτηση =TRUNC(1,239;2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1,23. Το 9 έχει χαθεί.

Η συνάρτηση =TRUNC(-1.234999;3) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -1.234. Όλα τα 9 χάνονται.