Λογικές συναρτήσεις

Η κατηγορία αυτή περιέχει Λογικές συναρτήσεις.

Χειρισμός μη λογικών ορισμάτων σε λογικές συναρτήσεις

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εισαγωγή - Συνάρτηση - ΚατηγορίαΛογική


AND

Επιστρέφει TRUE αν όλα τα ορίσματα είναι TRUE. Αν ένα από τα στοιχεία είναι FALSE, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή FALSE.

Τα ορίσματα είναι είτε λογικές εκφράσεις από μόνες τους (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) που επιστρέφουν λογικές τιμές, είτε πίνακες (A1:C3) που περιέχουν λογικές τιμές.

Σύνταξη

AND(ΛογικήΤιμή1; ΛογικήΤιμή2 ...ΛογικήΤιμή30)

ΛογικήΤιμή1; ΛογικήΤιμή2 ...ΛογικήΤιμή30 είναι συνθήκες προς έλεγχο. Όλες οι συνθήκες μπορεί να είναι είτε TRUE ή FALSE. Εάν μια περιοχή εισαχθεί ως παράμετρος, τότε η συνάρτηση χρησιμοποιεί όλες τις τιμές της περιοχής. Το αποτέλεσμα είναι TRUE εάν η λογική τιμή σε όλα τα κελιά μέσα στην περιοχή των κελιών είναι TRUE.

Παράδειγμα

Θα ελεγχθούν οι λογικές τιμές των καταχωρήσεων 12<13; 14>12, και 7<6:

=AND(12<13;14>12;7<6) επιστρέφει FALSE.

=AND (FALSE;TRUE) επιστρέφει FALSE.

FALSE

Επιστρέφει τη λογική τιμή FALSE. Η συνάρτηση FALSE() δεν απαιτεί καθόλου ορίσματα, και πάντα επιστρέφει τη λογική τιμή FALSE.

Σύνταξη

FALSE()

Παράδειγμα

=FALSE() επιστρέφει FALSE

=NOT(FALSE()) επιστρέφει TRUE

IF

Καθορίζει τον λογικό έλεγχο που θα εφαρμοστεί.

Σύνταξη

IF(Έλεγχος; ΤότεΤιμή; ΤιμήΑλλιώς)

Έλεγχος είναι οποιαδήποτε τιμή ή έκφραση που μπορεί να είναι TRUE ή FALSE.

ThenValue (προαιρετική) είναι η τιμή που επιστρέφεται αν ο λογικός έλεγχος είναι TRUE.

OtherwiseValue (προαιρετική) είναι η τιμή που επιστρέφεται αν ο λογικός έλεγχος είναι FALSE.

Στις συναρτήσεις του LibreOffice Calc, οι παράμετροι που σημειώνονται ως "προαιρετικές" μπορούν να παραληφθούν μόνο όταν δεν ακολουθεί καμιά παράμετρος. Παραδείγματος χάρη, σε μια συνάρτηση με τέσσερις παραμέτρους, όπου οι δύο τελευταίες παράμετροι είναι σημειωμένες ως "προαιρετικές", μπορείτε να αφήσετε έξω την παράμετρο 4 ή τις παραμέτρους 3 και 4, αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε μόνο την παράμετρο 3.

Παραδείγματα

=IF(A1>5;100;"too small") Αν η τιμή στο A1 είναι μεγαλύτερη από 5, εισάγεται η τιμή 100 στο τρέχον κελί; αλλιώς εισάγεται το κείμενο “πολύ μικρή” (χωρίς εισαγωγικά).

NOT

Συμπληρώνει (αντιστρέφει) μια λογική τιμή.

Σύνταξη

NOT(Λογική-τιμή)

LogicalValue είναι οποιαδήποτε τιμή προς συμπλήρωση.

Παράδειγμα

=NOT(A). Αν A=TRUE τότε το NOT(A) θα εκτιμήσει FALSE.

OR

Επσιτρέφει TRUE αν τουλάχιστον ένα όρισμα είναι TRUE. Αυτή η συνάρτηση πειστρέφει την τιμή FALSE, αν όλα τα ορίσματα έχουν τη λογική τιμή FALSE.

Τα ορίσματα είναι είτε λογικές εκφράσεις από μόνες τους (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) που επιστρέφουν λογικές τιμές, είτε πίνακες (A1:C3) που περιέχουν λογικές τιμές.

Σύνταξη

OR(ΛογικήΤιμή1; ΛογικήΤιμή2 ...ΛογικήΤιμή30)

ΛογικήΤιμή1; ΛογικήΤιμή2 ...ΛογικήΤιμή30 είναι συνθήκες προς έλεγχο. Όλες οι συνθήκες μπορεί να είναι είτε TRUE είτε FALSE. Εάν μια περιοχή εισαχθεί ως παράμετρος, τότε η συνάρτηση χρησιμοποιεί όλες τις τιμές της περιοχής.

Παράδειγμα

Θα ελεγχθούν οι λογικές τιμές των καταχωρήσεων 12<11; 13>22 και 45=45.

=OR(12<11;13>22;45=45) επιστρέφει TRUE.

=OR(FALSE;TRUE) επιστρέφει TRUE.

TRUE

Η λογική τιμή ορίζεται TRUE. Η συνάρτηση TRUE() δεν χρειάζεται ορίσματα και πάντα επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE.

Σύνταξη

TRUE()

Παράδειγμα

Αν A=TRUE και B=FALSE εμφανίζονται τα ακόλουθα παραδείγματα:

=AND(A;B) επιστρέφει FALSE

=OR(A;B) επιστρέφει TRUE

=NOT(AND(A;B)) επιστρέφει TRUE

XOR

επιστρέφει αληθές αν ένας περιττός αριθμός ορισμάτων υπολογίζει σε ΑΛΗΘΗ.

Τα ορίσματα είναι είτε λογικές παραστάσεις από μόνες τους (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) που επιστρέφουν λογικές τιμές, είτε πίνακες (A1:C3) που περιέχουν λογικές τιμές.

Σύνταξη

XOR(ΛογικήΤιμή1; ΛογικήΤιμή2 ...ΛογικήΤιμή30)

Παράδειγμα

=XOR(ΑΛΗΘΕΣ;ΑΛΗΘΕΣ) επιστρέφει ΨΕΥΔΕΣ

=XOR(ΑΛΗΘΕΣ;ΑΛΗΘΕΣ;ΑΛΗΘΕΣ) επιστρέφει ΑΛΗΘΕΣ

=XOR(ΨΕΥΔΕΣ;ΑΛΗΘΕΣ) επιστρέφει ΑΛΗΘΕΣ.