Συναρτήσεις ανά κατηγορία

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις του LibreOffice Calc. Οι διάφορες συναρτήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες στον Οδηγό συναρτήσεων.

Βάσης δεδομένων

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται συναρτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν με δεδομένα οργανωμένα ως μία γραμμή δεδομένων για μια εγγραφή.

Ημερομηνία και ώρα

Αυτές οι συναρτήσεις υπολογιστικού φύλλου χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή και επεξεργασία ημερομηνιών και ώρας.

Οικονομικές

Η κατηγορία αυτή περιέχει τις οικονομικές μαθηματικές συναρτήσεις του LibreOffice Calc.

Πληροφοριακές

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις συναρτήσεις Πληροφορίες.

Λογικές

Η κατηγορία αυτή περιέχει Λογικές συναρτήσεις.

Μαθηματικές

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις Μαθηματικές συναρτήσεις για το Calc.

Πίνακας

Η κατηγορία αυτή περιέχει τις συναρτήσεις πίνακα.

Στατιστικές

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις Στατιστικές συναρτήσεις.

Υπολογιστικό φύλλο

Αυτή η ενότητα περιέχει περιγραφές των συναρτήσεων υπολογιστικού φύλλουμαζί με ένα παράδειγμα.

Κείμενο

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις Κειμένου.

Πρόσθετες

Τα ακόλουθα περιγράφουν και αναφέρουν μερικές από τις διαθέσιμες πρόσθετες συναρτήσεις.