Συναρτήσεις αποκλεισμού VBA

Η LibreOffice Basic προσθέτει αυτό το σύνολο συναρτήσεων όταν η υποστήριξη VBA είναι ενεργή.

Αυτές οι συναρτήσεις αποκλεισμού VBA είναι ενεργές όταν η πρόταση Option VBASupport 1 είναι τοποθετημένη πριν την πρώτη μακροεντολή αρθρώματος Basic του LibreOffice.

Συναρτήσεις κειμένου

Συνάρτηση AscW [VBA]

Επιστρέφει την τιμή Unicode του πρώτου χαρακτήρα σε μια παράσταση συμβολοσειράς.

Συνάρτηση ChrW [VBA]

Επιστρέφει τον χαρακτήρα Unicode που αντιστοιχεί στον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα.

Συνάρτηση InStrRev [VBA]

Επιστρέφει τη θέση μιας συμβολοσειράς μέσα σε μια άλλη συμβολοσειρά, ξεκινώντας από τη δεξιά πλευρά της συμβολοσειράς.

Συνάρτηση StrReverse [VBA]

Επιστρέφει τη συμβολοσειρά με τη σειρά των χαρακτήρων αντεστραμμένη.

Οικονομικές συναρτήσεις

Συνάρτηση DDB [VBA]

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια καθορισμένη περίοδο, χρησιμοποιώντας την αριθμητική-φθίνουσα μέθοδο.

Συνάρτηση FV [VBA]

Επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και με σταθερό επιτόκιο (μελλοντική αξία).

Συνάρτηση IPmt [VBA]

Υπολογίζει το περιοδικό τοκοχρεολύσιο για μια επένδυση με τακτικές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο.

Συνάρτηση IRR [VBA]

Υπολογίζει τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης μιας επένδυσης.

Συνάρτηση MIRR [VBA]

Υπολογίζει το τροποποιημένο εσωτερικό βαθμό απόδοσης για μια σειρά επενδύσεων.

Συνάρτηση NPer [VBA]

Υπολογίζει τον αριθμό περιόδων ενός δανείου ή μιας επένδυσης.

Συνάρτηση NPV [VBA]

Υπολογίζει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης, με βάση ένα παρεχόμενο προεξοφλητικό επιτόκιο και μια σειρά καταθέσεων και αναλήψεων.

Συνάρτηση Pmt [VBA]

Υπολογίζει τις σταθερές περιοδικές πληρωμές δανείου ή επένδυσης.

Συνάρτηση PPmt [VBA]

Επιστρέφει για δεδομένη περίοδο την πληρωμή επί του κεφαλαίου για μια επένδυση που βασίζεται σε περιοδικές και σταθερές πληρωμές με σταθερό επιτόκιο.

Συνάρτηση PV [VBA]

Επιστρέφει την παρούσα αξία μιας επένδυσης, η οποία προκύπτει από μια σειρά τακτικών πληρωμών.

Συνάρτηση Rate [VBA]

Επιστρέφει την παρούσα αξία μιας επένδυσης, η οποία προκύπτει από μια σειρά τακτικών πληρωμών.

Συνάρτηση SLN [VBA]

Επιστρέφει την απόσβεση ευθείας γραμμής περιουσιακού στοιχείου για μία περίοδο. Το ποσό της απόσβεσης είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσβεσης.

Συνάρτηση SYD [VBA]

Επιστρέφει τον μειούμενο αριθμητικό του ρυθμού απόσβεσης.

Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας

Συνάρτηση FormatDateTime [VBA]

Εφαρμόζει και/ή μορφή χρόνου σε παράσταση ημερομηνίας και επιστρέφει το αποτέλεσμα ως συμβολοσειρά.

Συνάρτηση MonthName [VBA]

Η συνάρτηση MonthName επιστρέφει το τοπικό όνομα μήνα του συγκεκριμένου αριθμού μήνα.

Συνάρτηση WeekdayName [VBA]

Η συνάρτηση WeekdayName επιστρέφει το όνομα ημέρας καθορισμένης ημέρας της εβδομάδας.

Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου

Συνάρτηση Input [VBA]

Επιστρέφει την ανοικτή ροή εισόδου ή δυαδικού αρχείου (συμβολοσειράς).

Μαθηματικές συναρτήσεις

Συνάρτηση Round [VBA]

Η συνάρτηση Round επιστρέφει αριθμό στρογγυλοποιημένο σε συγκεκριμένο αριθμό ψηφίων.

Συναρτήσεις αντικειμένου