Συνάρτηση Round [VBA]

Η συνάρτηση Round επιστρέφει αριθμό στρογγυλοποιημένο σε συγκεκριμένο αριθμό ψηφίων.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Σύνταξη:

Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Παράσταση: Απαιτείται. Η αριθμητική παράσταση που θα στρογγυλοποιηθεί.

numdecimalplaces (δεκαδικές θέσεις αριθμού): Προαιρετικό. Καθορίζει πόσες θέσεις στα δεξιά του δεκαδικού συμπεριλαμβάνονται στη στρογγυλοποίηση. Προεπιλογή είναι το 0.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Round

 Dim r 

 r = Pi

 print r ' 3,14159265358979

 print Round(r, 5) ' 3,14159

 r = exp(1)

 print r ' 2,71828182845904

 print Round(r) ' 3

End Sub