Συνάρτηση Input [VBA]

Επιστρέφει την ανοικτή ροή εισόδου ή δυαδικού αρχείου (συμβολοσειράς).

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Σύνταξη:

Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

Number (Αριθμός): Απαιτείται. Αριθμητική παράσταση που καθορίζει τον αριθμό των χαρακτήρων προς επιστροφή.

#: Προαιρετικό.

FileNumber: Απαιτείται. Οποιοσδήποτε αριθμός έγκυρου αρχείου.

Κωδικοί σφάλματος:

6 Υπερχείλιση

52 Άκυρο όνομα αρχείου ή αριθμού αρχείου

62 Η ανάγνωση ξεπερνά το τέλος της γραμμής

Παράδειγμα:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Input

 Dim MyData

 Open "MyDataFile.txt" For Input As #1

 Do While Not EOF(1)

  MyData = Input(1, #1)

  Print MyData

 Loop

 Close #1

End Sub