Συνάρτηση MonthName [VBA]

Η συνάρτηση MonthName επιστρέφει το τοπικό όνομα μήνα του συγκεκριμένου αριθμού μήνα.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Σύνταξη:

MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

Month (Μήνας): Τιμή από 1 έως 12, Ιανουάριος έως Δεκέμβριος, των οποίων το τοπικό όνομα μήνα χρειάζεται να επιστραφεί.

Abbreviate (Συντόμευση): Προαιρετικό. Τιμή Μπουλ που δείχνει εάν το όνομα του μήνα πρόκειται να συντομευθεί.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub Example_MonthName

 Dim mBirthday as Integer

 mBirthday = 1

 print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)

End Sub