Συνάρτηση FormatDateTime [VBA]

Εφαρμόζει και/ή μορφή χρόνου σε παράσταση ημερομηνίας και επιστρέφει το αποτέλεσμα ως συμβολοσειρά.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Σύνταξη:

FormatDateTime (DateExpression as Date [, NamedFormat as Integer])

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

DateExpression: Η παράσταση ημερομηνίας που θα μορφοποιηθεί.

NamedFormat: Προαιρετική απαρίθμηση vbDateTimeFormat που καθορίζει τη μορφή που πρόκειται να εφαρμοστεί στην παράσταση ημερομηνίας και χρόνου. Εάν παραληφθεί, χρησιμοποιείται η τιμή vbGeneralDate.

Μορφές ημερομηνίας και χρόνου (απαρίθμηση vbDateTimeFormat)

Επώνυμη σταθερά

Τιμή

Περιγραφή

vbGeneralDate

0

Εμφανίζει ημερομηνία και/ή χρόνο όπως καθορίζεται στη ρύθμιση γενικής ημερομηνίας στο σύστημά σας. Εάν είναι μόνο ημερομηνία, δεν εμφανίζεται χρόνος· Εάν είναι μόνο χρόνος, δεν εμφανίζεται ημερομηνία.

vbLongDate

1

Εμφανίζει ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη μεγάλη μορφή ημερομηνίας που ορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας.

vbShortDate

2

Εμφανίζει ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη σύντομη μορφή ημερομηνίας που ορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας.

vbLongTime

3

Εμφανίζει τον χρόνο όπως ορίζεται στις ρυθμίσεις πλήρους ώρας του συστήματός σας.

vbShortTime

4

Εμφανίζει χρόνο χρησιμοποιώντας την 24ώρη μορφή (hh:mm).


Κωδικοί σφάλματος:

13 Ασυμφωνία τύπου δεδομένων

Παράδειγμα:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub DateFormat

 Dim d as Date

 d = ("1958-01-29 00:25")

 msgbox("Γενική μορφή ημερομηνίας : " & FormatDateTime(d))

 msgbox("Πλήρης μορφή ημερομηνίας: " & FormatDateTime(d,vbLongDate))

 msgbox("Σύντομη μορφή ημερομηνίας : " & FormatDateTime(d,vbShortDate))

 msgbox("Μορφή πλήρους ώρας : " & FormatDateTime(d,3))

 msgbox("Μορφή σύντομης ώρας : " & FormatDateTime(d,vbShortTime))

End Sub