Συνάρτηση SYD [VBA]

Επιστρέφει τον μειούμενο αριθμητικό του ρυθμού απόσβεσης.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Σύνταξη:

SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Κόστος είναι το αρχικό κόστος περιουσιακού στοιχείου.

ΥπολειμματικήΑξία είναι η αξία περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της απόσβεσης.

Ζωή είναι η περίοδος απόσβεσης που καθορίζει τον αριθμό των περιόδων στην απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου.

Περίοδος είναι ο αριθμός των περιόδων για τις οποίες θέλετε να υπολογίσετε την απόσβεση.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleSYD

REM Υπολογισμός της ετήσιας απόσβεσης περιουσιακού στοιχείου που κοστίζει $10.000 στην

REM αρχή του έτους 1 και υπολειμματική αξία $1.000 μετά από 5 έτη.

Dim syd_yr1 As Double

REM Υπολογίζει την απόσβεση κατά τη διάρκεια του έτους 1.

syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )

print syd_yr1 ' syd_yr1 είναι τώρα ίσιο με 3000.

End Sub