Συνάρτηση SLN [VBA]

Επιστρέφει την απόσβεση ευθείας γραμμής περιουσιακού στοιχείου για μία περίοδο. Το ποσό της απόσβεσης είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσβεσης.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Σύνταξη:

SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Κόστος είναι το αρχικό κόστος περιουσιακού στοιχείου.

ΥπολειμματικήΑξία είναι η αξία περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της απόσβεσης.

Ζωή είναι η περίοδος απόσβεσης που καθορίζει τον αριθμό των περιόδων στην απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleSLN

REM Υπολογισμός της ετήσιας απόσβεσης περιουσιακού στοιχείου που κοστίζει $10.000 στην

REM αρχή του έτους 1 και υπολειμματική αξία $1.000 μετά από 5 έτη.

Dim y_dep As Double

y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )

print y_dep ' επιστρέφει 1500.

End Sub