Συνάρτηση Rate [VBA]

Επιστρέφει την παρούσα αξία μιας επένδυσης, η οποία προκύπτει από μια σειρά τακτικών πληρωμών.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Σύνταξη:

Rate( NPer as Double, Pmt as Double, PV as Double [FV as Variant], [Due as Variant], [Guess as Variant] )

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

ΝΠερ είναι ο συνολικός αριθμός περιόδων, κατά τις οποίες καταβάλλεται η πρόσοδος.

Πληρωμή είναι η κανονική πληρωμή που γίνεται ανά περίοδο.

PV είναι η τρέχουσα τιμή δανείου / επένδυσης.

FV (προαιρετικό) είναι η μελλοντική τιμή δανείου/επένδυσης.

Πληρωτέος (προαιρετικό) καθορίζει εάν η πληρωμή λήγει στην αρχή ή στο τέλος της περιόδου.

0 - η πληρωμή λήγει στο τέλος της περιόδου·

1- η πληρωμή λήγει στην αρχή της περιόδου.

Εκτίμηση (προαιρετικό) καθορίζει την εκτιμώμενη αξία του τόκου με διαδοχικούς υπολογισμούς.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleRate

' Υπολογισμός του απαιτούμενου επιτοκίου για αποπληρωμή δανείου $100.000 για

' 6 έτη, με πληρωμές $1.500, με λήξη στο τέλος κάθε μήνα.

 Dim mRate As Double

 mRate = Rate( 72, -1500, 100000 )

 print mRate' mRate υπολογίζεται ότι είναι 0,00213778025343334

End sub