Συνάρτηση NPV [VBA]

Υπολογίζει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης, με βάση ένα παρεχόμενο προεξοφλητικό επιτόκιο και μια σειρά καταθέσεων και αναλήψεων.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Σύνταξη:

NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Το Επιτόκιο είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο για μια περίοδο.

Τιμές() είναι πίνακας που αναπαριστά καταθέσεις (θετικές τιμές) ή αναλήψεις (αρνητικές τιμές).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleNPV

 Dim r As Double

 Dim pValues(5) as Double

 pValues(0) = 100

 pValues(1) = 100

 pValues(2) = 100

 pValues(3) = -300

 pValues(4) = 100

 pValues(5) = 100

 r = 0.06

 p = NPV( r, pValues)

 Print p ' επιστρέφει 174,894967305331

End Sub