Συνάρτηση MIRR [VBA]

Υπολογίζει το τροποποιημένο εσωτερικό βαθμό απόδοσης για μια σειρά επενδύσεων.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Σύνταξη:

MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Τιμές():Ένας πίνακας χρηματοροών, που αναπαριστά μια σειρά πληρωμών και εσόδων, όπου οι αρνητικές τιμές αντιμετωπίζονται ως πληρωμές και οι θετικές τιμές ως εισόδημα. Αυτός ο πίνακας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία αρνητική και τουλάχιστον μία θετική τιμή.

Επένδυση: είναι το επιτόκιο των επενδύσεων (οι αρνητικές τιμές του πίνακα).

ΕπιτόκιοΕπανεπένδυσης: το επιτόκιο της επανεπένδυσης (οι θετικές τιμές του πίνακα).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleMIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -5

 cashFlow(1) = 10

 cashFlow(2) = 15

 cashFlow(3) = 8

 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100

 Το Print irrValue ' επιστρέφει 94,16. Ο τροποποιημένος εσωτερικός βαθμός απόδοσης της χρηματορροής.

End Sub