Συνάρτηση IRR [VBA]

Υπολογίζει τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης μιας επένδυσης.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Σύνταξη:

IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Τιμές(): Ο πίνακας τιμών των χρηματοροών. Οι τιμές αναπαριστούν τις τιμές χρηματοροών σε τακτά διαστήματα, τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να είναι αρνητική (πληρωμές) και τουλάχιστον μία να είναι θετική (εισόδημα).

Πρόβλεψη Μια αρχική εκτίμηση στο τι θα είναι το IRR.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -10000

 cashFlow(1) = 3500

 cashFlow(2) = 7600

 cashFlow(3) = 1000

 irrValue = IRR(cashFlow) * 100

 Το Print irrValue ' επιστρέφει 11,3321028236252. Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης της χρηματορροής.

End Sub