Συνάρτηση CreateObject

Δημιουργεί την παρουσία ενός τύπου δομής Uno. Στα Windows, μπορεί επίσης να δημιουργήσει τα αντικείμενα OLE

Αυτή η μέθοδος δημιουργεί στιγμιότυπα του τύπου που περνά ως παράμετρος.

Σύνταξη:

oObj = CreateObject( type )

Παράδειγμα:

Type address

    Name1 As String

    City As String

End Type

 

Sub main

    myaddress = CreateObject("address")

    MsgBox IsObject(myaddress)

End Sub