Συνάρτηση GetProcessServiceManager

Επιστρέφει τον ProcessServiceManager (κεντρικό Uno ServiceManager).

Είναι απαραίτητη όταν πρέπει να κάνετε έναρξη σε μια υπηρεσία χρησιμοποιώντας την CreateInstanceWithArguments.

Σύνταξη:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Παράδειγμα:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");

' αυτό είναι το ίδιο όπως στην παρακάτω πρόταση:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")