Συνάρτηση CreateUnoService

Κάνει έναρξη μιας υπηρεσία Uno με το ProcessServiceManager.

Σύνταξη:

oService = CreateUnoService( Uno service name )

Για κατάλογο διαθέσιμων υπηρεσιών, πηγαίνετε στο: https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Παράδειγμα:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Ο ακόλουθος κώδικας χρησιμοποιεί μια υπηρεσία για να ανοίξει έναν διάλογο εισαγωγής αρχείων:

Sub Main

  fName = FileOpenDialog ("Παρακαλώ επιλέξτε ένα αρχείο")

  print "επιλεγμένο αρχείο: "+fName

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function