Συνάρτηση CreateUnoStruct

Δημιουργεί την παρουσία ενός τύπου δομής Uno.

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη δομή για τη δήλωσή σας:

Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property

Σύνταξη:

oStruct = CreateUnoStruct( Uno type name )

Παράδειγμα:

oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )