Συνάρτηση TwipsPerPixelY

Επιστρέφει τον αριθμό των twip που αντιπροσωπεύουν το ύψος ενός pixel.

Σύνταξη:

n = TwipsPerPixelY

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράδειγμα:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pixel size"

End Sub