Συνάρτηση Environ

Επιστρέφει την τιμή μιας μεταβλητής περιβάλλοντος ως συμβολοσειρά. Οι μεταβλητές περιβάλλοντος εξαρτώνται από το αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα.

Σύνταξη:

Environ (Environment As String)

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Environment: Μεταβλητή περιβάλλοντος για την οποία πρόκειται να επιστραφεί η τιμή.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Κατάλογος προσωρινών αρχείων:"

End Sub