Συνάρτηση GetSystemTicks

Επιστρέφει τους χτύπους του συστήματος που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα. Ο αριθμός των χτύπων που επιστρέφεται εντός ενός καθορισμένου χρονικού πλαισίου εξαρτάται πάντα από το λειτουργικό σύστημα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιστοποιήσει ορισμένες διαδικασίες.

Σύνταξη:

GetSystemTicks()

Τιμή επιστροφής:

Μεγάλου μήκους

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Προσωρινή διακοπή διάρκείας"

End Sub