Άλλες εντολές

Εδώ θα βρείτε όλες τις συναρτήσεις και τις προτάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις άλλες κατηγορίες.

Πρόταση Beep

Παράγει έναν ήχο από το ηχείο του υπολογιστή. Ο τόνος εξαρτάται από το σύστημα και η ένταση και οξύτητα σε γενικές γραμμές δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Συνάρτηση Shell

Αρχίζει μια άλλη εφαρμογή και καθορίζει το αντίστοιχο στυλ παραθύρου, αν είναι απαραίτητο.

Πρόταση Wait

Διακόπτει την εκτέλεση του προγράμματος για δεδομένη χρονική περίοδο σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Συνάρτηση GetSystemTicks

Επιστρέφει τους χτύπους του συστήματος που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα. Ο αριθμός των χτύπων που επιστρέφεται εντός ενός καθορισμένου χρονικού πλαισίου εξαρτάται πάντα από το λειτουργικό σύστημα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιστοποιήσει ορισμένες διαδικασίες.

Συνάρτηση Environ

Επιστρέφει την τιμή μιας μεταβλητής περιβάλλοντος ως συμβολοσειρά. Οι μεταβλητές περιβάλλοντος εξαρτώνται από το αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα.

Συνάρτηση GetSolarVersion

Επιστρέφει τον εσωτερικό αριθμό της τρέχουσας έκδοσης του LibreOffice.

Συνάρτηση GetGuiType

Επιστρέφει μια αριθμητική τιμή που διευκρινίζει την γραφική διασύνδεση χρήστη (GUI).

Συνάρτηση TwipsPerPixelX

Επιστρέφει τον αριθμό των twip που αντιπροσωπεύουν το πλάτος ενός pixel.

Συνάρτηση TwipsPerPixelY

Επιστρέφει τον αριθμό των twip που αντιπροσωπεύουν το ύψος ενός pixel.

Συνάρτηση CreateUnoStruct

Δημιουργεί την παρουσία ενός τύπου δομής Uno.

Συνάρτηση CreateUnoService

Κάνει έναρξη μιας υπηρεσία Uno με το ProcessServiceManager.

Συνάρτηση GetProcessServiceManager

Επιστρέφει τον ProcessServiceManager (κεντρικό Uno ServiceManager).

Συνάρτηση CreateUnoDialog

Δημιουργεί ένα αντικείμενο Basic Uno που αντιπροσωπεύει ένα παράθυρο διαλόγου στοιχείου ελέγχου Uno κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Basic.

Συνάρτηση CreateUnoListener

Δημιουργεί ένα στιγμιότυπο ακροάσεως.

Συνάρτηση CreateUnoValue

Επιστρέφει ένα αντικείμενο που αντιπροσωπεύει μια αυστηρά δηλωμένη τιμή που αναφέρεται στο σύστημα τύπων Uno.

Συνάρτηση CreateObject

Δημιουργεί την παρουσία ενός τύπου δομής Uno. Στα Windows, μπορεί επίσης να δημιουργήσει τα αντικείμενα OLE

Αυτή η μέθοδος δημιουργεί στιγμιότυπα του τύπου που περνά ως παράμετρος.

Συνάρτηση GetDefaultContext

Επιστρέφει το προεπιλεγμένο περιεχόμενο του εργοστασίου υπηρεσιών διαδικασίας, εάν υπάρχει, αλλιώς επιστρέφει μια μηδενική αναφορά.

Πρόταση ThisComponent

Εξετάζει το ενεργό συστατικό έτσι ώστε οι ιδιότητές της μπορούν να διαβαστούν και να οριστούν. Το ThisComponent χρησιμοποιείται από το έγγραφο Basic, όπου αντιπροσωπεύει το έγγραφο που η Basic ανήκει. Ο τύπος του αντικειμένου που έχει πρόσβαση το ThisComponent εξαρτάται από τον τύπο του εγγράφου.

GlobalScope

Ο πηγαίος κώδικας Basic και οι διάλογοι οργανώνονται σε ένα σύστημα βιβλιοθηκών.