Συνάρτηση StrReverse [VBA]

Επιστρέφει τη συμβολοσειρά με τη σειρά των χαρακτήρων αντεστραμμένη.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Σύνταξη:

StrReverse (Text1 As String)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Text1: Η παράσταση συμβολοσειράς που θέλετε να αντιστρέψετε τη σειρά των χαρακτήρων.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleReverse

 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"

End Sub