Συνάρτηση StrComp

Συγκρίνει δύο συμβολοσειρές και επιστρέφει μια τιμή που υποδηλώνει αν οι συμβολοσειρές είναι ίσες, αν μία από τις συμβολοσειρές είναι κενή ή αν μία συμβολοσειρά είναι πιο μεγάλη από την άλλη.

Σύνταξη:

StrComp (Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετρος:

Text1: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς

Text2: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς

Compare: Αυτή η προαιρετική παράμετρος καθορίζει τη μέθοδο σύγκρισης. Αν Compare = 1, τότε η σύγκριση της συμβολοσειράς κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Αν Compare = 0, τότε δεν γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων.

Τιμή επιστροφής

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleStrComp

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = Str$(iVar)

    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)

End Sub