Συνάρτηση Len

Επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων σε μια συμβολοσειρά, ή το πλήθος των byte που απαιτούνται για την αποθήκευση μιας μεταβλητής.

Σύνταξη:

Len (Text As String)

Τιμή επιστροφής:

Μεγάλου μήκους

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς ή μια μεταβλητή άλλου τύπου.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM Επιστρέφει 9

End Sub