Συνάρτηση InStr

Επιστρέφει την θέση μιας συμβολοσειράς εντός μιας άλλης συμβολοσειράς.

Η συνάρτηση Instr επιστρέφει τη θέση όπου βρίσκεται το ταίριασμα. Αν δεν έχει βρεθεί η συμβολοσειρά, η συνάρτηση επιστρέφει 0.

Σύνταξη:

InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Αρχή: Κάθε αριθμητική παράσταση που καθορίζει τη θέση εντός μιας συμβολοσειράς όπου θα αρχίσει η αναζήτηση μιας δευτερεύουσας συμβολοσειράς. Αν παραληφθεί αυτή η παράμετρος, η αναζήτηση αρχίζει από τον πρώτο χαρακτήρα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή είναι 65535.

Text1: Η έκφραση συμβολοσειράς που θέλετε να ψάξετε.

Text2: Η έκφραση συμβολοσειράς που θέλετε να βρείτε.

Compare: Προαιρετική αριθμητική έκφραση που καθορίζει τον τύπο της σύγκρισης. Αυτή παράμετρος μπορεί να είναι 0 ή 1. Η προεπιλεγμένη τιμή 0 καθορίζει μια σύγκριση κειμένου με διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Το 1 καθορίζει μια σύγκριση κειμένου (χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων).

Η παράμετρος Compare δεν θα πρέπει να είναι καθορισμένη, αν έχει παραληφθεί η πρώτη παράμετρος επιστροφής. Αλλιώς προκύπτει σφάλμα χρόνου εκτέλεσης.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

    sInput = "Office"

    iPos = Instr(sInput,"c")

    Print iPos

End Sub