Συνάρτηση ConvertFromURL

Μετατρέπει μια διεύθυνση URL αρχείου σε όνομα αρχείου συστήματος.

Σύνταξη:

ConvertFromURL(filename)

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Όνομα αρχείου: Ένα όνομα αρχείων ως συμβολοσειρά.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$