Συνάρτηση UCase

Μετατρέπει τους πεζούς χαρακτήρες σε μια συμβολοσειρά σε κεφαλαίους.

Δείτε επίσης: Συνάρτηση LCase

Σύνταξη:

UCase (Text As String)

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Κείμενο: Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς που θέλετε να μετατρέψετε.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' επιστρέφει "las vegas"

    Print UCase(sVar) ' επιστρέφει "LAS VEGAS"

End Sub