Συνάρτηση RTrim

Διαγράφει όλα τα διαστήματα στο τέλος μια παράστασης συμβολοσειράς.

Δείτε επίσης: Συνάρτηση LTrim

Σύνταξη:

RTrim (Text As String)

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Κείμενο: Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub