Συνάρτηση Right

Επιστρέφει τους "n" χαρακτήρες μιας συμβολοσειράς που βρίσκονται στο δεξιό άκρο.

Δείτε επίσης: Συνάρτηση Left.

Σύνταξη:

Right (Text As String, n As Long)

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς από την οποία πρόκειται να επιστραφούν οι χαρακτήρες που βρίσκονται στο δεξιό άκρο.

n: Αριθμητική έκφραση που καθορίζει τον αριθμό χαρακτήρων που θέλετε να επιστρέψετε. Εάν το n = 0, επιστρέφεται μια σειρά μηδενικού μήκους. Η μέγιστη επιτρεπτή τιμή είναι 65535.

Το ακόλουθο παράδειγμα μετατρέπει μια δεδομένη ημερομηνία της μορφής (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ) στη μορφή ημερομηνίας Η.Π.Α. (MM/ΗΗ/ΕΕΕΕ).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Παρακαλώ εισάγετε μια ημερομηνία με την διεθνή μορφή 'ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub