Συνάρτηση Mid, Πρόταση Mid

Επιστρέφει το καθορισμένο τμήμα μιας παράστασης συμβολοσειράς (Mid function), ή αντικαθιστά το τμήμα μιας έκφρασης συμβολοσειράς με άλλη συμβολοσειρά (Mid statement).

Σύνταξη:

Mid (Text As String, Start As Long [, Length As Long]) or Mid (Text As String, Start As Long , Length As Long, Text As String)

Τιμή επιστροφής:

String (only by Function)

Παράμετροι:

Text: Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς που θέλετε να τροποποιήσετε.

Start: Ακέραια έκφραση που δηλώνει τη θέση του χαρακτήρα εντός της συμβολοσειράς όπου αρχίζει το τμήμα της συμβολοσειράς που πρόκειται να αντικατασταθεί ή να επιστραφεί. Η μέγιστη επιτρεπτή τιμή είναι 65535.

Length: Ακέραια παράσταση που επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων που πρόκειται να αντικατασταθούν ή να επιστραφούν. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή είναι 65535.

Αν παραληφθεί η παράμετρος Length στη Mid function, επιστρέφονται όλοι οι χαρακτήρες στην παράσταση συμβολοσειράς από τη θέση έναρξης ως το τέλος της συμβολοσειράς.

Αν η παράμετρος Length στην Mid statement είναι μικρότερου μήκους από το κείμενο που πρόκειται να αντικατασταθεί, θα μειωθεί στο καθορισμένο μήκος.

Text: Η συμβολοσειρά που πρόκειται να αντικαταστήσει την παράσταση συμβολοσειράς (Mid statement).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Παρακαλώ εισάγετε μια ημερομηνία με την διεθνή μορφή 'ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub