Συνάρτηση Left

Επιστρέφει τον αριθμό των χαρακτήρων που βρίσκονται στα αριστερά μιας έκφρασης συμβολοσειράς που ορίζετε.

Σύνταξη:

Left (κείμενο ως συμβολοσειρά, n ως μεγάλος ακέραιος)

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Κείμενο: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που θέλετε να επιστρέψει τους χαρακτήρες που βρίσκονται στο αριστερό άκρο.

n: Ακέραια παράσταση που καθορίζει το πλήθος των χαρακτήρων που πρόκειται να επιστραφούν. Αν n = 0, τότε επιστρέφεται μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους. Η μέγιστη τιμή που επιτρέπεται είναι 65535.

Το ακόλουθο παράδειγμα μετατρέπει μια ημερομηνία της μορφής (ΕΕΕΕ.MM.ΗΗ) στη μορφή (MM/ΗΗ/ΕΕΕΕ).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Παρακαλώ εισάγετε μια ημερομηνία με την διεθνή μορφή 'ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub