Συνάρτηση Format

Μετατρέπει έναν αριθμό σε συμβολοσειρά και τον μορφοποιεί ανάλογα με τον κωδικό μορφοποίησης.

Σύνταξη:

Format (Number [, Format As String])

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Number: Αριθμητική παράσταση που πρόκειται να μετατραπεί σε μια μορφοποιημένη συμβολοσειρά.

Format: Συμβολοσειρά που καθορίζει τον κώδικα μορφοποίησης για έναν αριθμό. Αν παραληφθεί η παράμετρος Format , τότε η συνάρτηση Format λειτουργεί όπως η συνάρτηση Str.

Κώδικες μορφοποίησης

Η ακόλουθη λίστα παρουσιάζει τους κώδικες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μορφοποίηση ενός αριθμού:

0: Αν η Number έχει κάποιο ψηφίο στη θέση του 0 στον κώδικα μορφής, το ψηφίο δεν εμφανίζεται. Αλλιώς εμφανίζεται ένα μηδενικό.

Αν η έκφραση Number έχει λιγότερα ψηφία από το πλήθος των μηδενικών στον κώδικα μορφής (και στις δύο πλευρές της υποδιαστολής) εμφανίζονται τα μηδενικά που έπονται ή προηγούνται. Αν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα ψηφία στα αριστερά της υποδιαστολής από το πλήθος των μηδενικών στον κώδικα μορφής, θα εμφανιστούν τα επιπλέον ψηφία χωρίς τροποποίηση.

Τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού στρογγυλοποιούνται στο πλήθος των μηδενικών στον κώδικα Format που ακολουθεί την υποδιαστολή.

#: Αν η έκφραση Number περιέχει κάποιο ψηφίο στη θέση του συμβόλου κράτησης θέσης # στον κώδικα Format, τότε εμφανίζεται το ψηφίο, αλλιώς δεν εμφανίζεται τίποτα σε αυτή τη θέση.

Αυτό το σύμβολο λειτουργεί όπως το 0, με εξαίρεση το γεγονός ότι τα αρχικά ή τελικά μηδενικά δεν εμφανίζονται αν υπάρχουν στον κώδικα μορφής περισσότεροι χαρακτήρες # από τα ψηφία στον αριθμό. Εμφανίζονται μόνο τα σχετικά ψηφία του αριθμού.

.: Το δεκαδικό σύμβολο κράτησης θέσης καθορίζει το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων δεξιά και αριστερά της υποδιαστολής.

Αν ο κώδικας μορφής περιέχει μόνο σύμβολα κράτησης θέσης # στα αριστερά αυτού του συμβόλου, οι αριθμοί που είναι μικρότεροι από 1 αρχίζουν με υποδιαστολή. Για να εμφανίζεται πάντα ένα μηδενικό μπροστά από τους κλασματικούς αριθμούς, χρησιμοποιείστε το 0 ως σύμβολο κράτησης θέσης για το πρώτο ψηφίο στα αριστερά της υποδιαστολής.

%: Ο αριθμός πολλαπλασιάζεται επί 100. Το ποσοστιαίο σύμβολο (%) τοποθετείται στη θέση όπου εμφανίζεται στον κώδικα μορφής.

E- E+ e- e+ : Αν ο κώδικας μορφής περιέχει τουλάχιστον ένα σύμβολο κράτησης θέσης ψηφίου (0 ή #) στα δεξιά του συμβόλου E-, E+, e-, ή e+, ο αριθμός μορφοποιείται στην επιστημονική ή εκθετική μορφή. Το γράμμα E ή e εισάγεται μεταξύ του αριθμού και του εκθέτη. Το πλήθος των συμβόλων κράτησης θέσης για ψηφία στα δεξιά του συμβόλου καθορίζει τον αριθμό των ψηφίων στον εκθέτη.

Αν ο εκθέτης είναι αρνητικός, εμφανίζεται ένα αρνητικό πρόσημο μπροστά από έναν εκθέτη με E-, E+, e-, e+. Αν ο εκθέτης είναι θετικός, τότε εμφανίζεται θετικό πρόσημο μόνο μπροστά από εκθέτες με E+ ή e+.

Ο οριοθέτης των χιλιάδων εμφανίζεται στον κώδικα μορφής αν ο κώδικας μορφής περιέχει το σύμβολο κράτησης θέσης εντός συμβόλων κράτησης θέσης ψηφίων (0 ή #).

Η χρήση της τελείας ως διαχωριστικού χιλιάδων και υποδιαστολής εξαρτάται από τις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματός σας. Όταν εισάγετε έναν αριθμό άμεσα στο πηγαίο κώδικα της Basic, χρησιμοποιείτε πάντα μια τελεία ως υποδιαστολή. Ο χαρακτήρας που εμφανίζεται στην πραγματικότητα ως υποδιαστολή εξαρτάται από την μορφή του αριθμού στις τοπικές σας ρυθμίσεις. Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται εδώ υποθέτουν ότι οι τοπικές ρυθμίσεις είναι US (Η.Π.Α.).

- + $ ( ) space: Το συν (+), το μείον (-), το δολάριο ($), το διάστημα, ή τα τετραγωνικά άγκιστρα που εισάγονται άμεσα στον κώδικα μορφοποίησης εμφανίζονται ως κυριολεκτικοί χαρακτήρες.

Για την εμφάνιση χαρακτήρων που δεν αναφέρονται σε αυτή τη λίστα, θα πρέπει να προηγείται του χαρακτήρα μια ανάστροφη κάθετος (\), ή να περικλείεται σε αγγλικά εισαγωγικά (" ").

\ : Η ανάστροφη κάθετος εμφανίζει τον επόμενο χαρακτήρα στον κώδικα μορφής.

Οι χαρακτήρες στον κώδικα μορφοποίησης που έχουν ιδιαίτερη σημασία μπορούν να εμφανιστούν μόνο ως χαρακτήρες κειμένου αν προηγείται ανάστροφη κάθετος. Η ίδια η ανάστροφη κάθετος δεν εμφανίζεται, εκτός και αν εισαγάγετε διπλή ανάστροφη κάθετο (\\) στον κώδικα μορφής.

Οι χαρακτήρες μπροστά από τους οποίους θα πρέπει να υπάρχει μια ανάστροφη κάθετος στον κώδικα μορφής ώστε να εμφανίζονται ως ρητοί χαρακτήρες είναι οι χαρακτήρες ημερομηνίας και χρόνου (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), οι χαρακτήρες αριθμητικής μορφοποίησης (#, 0, %, E, e, κόμμα, τελεία) και οι χαρακτήρες μορφοποίησης συμβολοσειράς (@, &, <, >, !).

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες προκαθορισμένες μορφές αριθμών. Με εξαίρεση την μορφή "General Number", όλοι οι κώδικες μορφής επιστρέφουν τον αριθμό ως δεκαδικό με δύο δεκαδικά ψηφία.

Αν χρησιμοποιείτε προκαθορισμένες μορφές, το όνομα της μορφής θα πρέπει να περικλείεται σε αγγλικά εισαγωγικά.

Προκαθορισμένη μορφή

General Number: Οι αριθμοί εμφανίζονται όπως έχουν εισαχθεί.

Currency: Μπροστά από τον αριθμό τοποθετείται ένα σύμβολο δολαρίου. Οι αρνητικό αριθμοί περικλείονται σε παρενθέσεις.

Fixed: Εμφανίζεται τουλάχιστον ένα ψηφίο μπροστά από την υποδιαστολή.

Standard: Εμφανίζει αριθμούς με διαχωριστικό χιλιάδων.

Percent: Ο αριθμός πολλαπλασιάζεται επί 100 και στον αριθμό προστίθεται ένα ποσοστιαίο σύμβολο.

Scientific: Εμφανίζει αριθμούς σε εκθετική μορφή (π.χ. 1,00E+03 για 1000).

Ένας κώδικας μορφοποίησης μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη που διαχωρίζονται από ερωτηματικό. Το πρώτο μέρος καθορίζει την μορφή για θετικές τιμές, το δεύτερο μέρος για αρνητικές τιμές και το τρίτο για το μηδέν. Αν έχει δοθεί μόνο ένας κώδικας μορφής, ισχύει για όλους τους αριθμούς.

Μπορείτε να ορίσετε τις χρησιμοποιούμενες τοπικές ρυθμίσεις για έλεγχο μορφοποίησης αριθμών, ημερομηνιών και νομισμάτων στο LibreOffice Basic στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες. Σε κωδικούς μορφοποίησης Basic, το δεκαδικό σημείο (.) χρησιμοποιείται πάντοτε ως δεσμευτικό θέσης για τον καθορισμένο διαχωριστή δεκαδικών στις τοπικές σας ρυθμίσεις και θα αντικατασταθεί από τον αντίστοιχο χαρακτήρα.

Το ίδιο ισχύει και για τις τοπικές ρυθμίσεις για την μορφή της ημερομηνίας, ώρας και νομίσματος. Ο κώδικας μορφοποίησης της Basic θα ερμηνευθεί και θα εμφανισθεί σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις σας.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleFormat

    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")

    ' πάντα χρησιμοποιήστε μια τελεία ως διαχωριστικό δεκαδικών ψηφίων όταν εισάγετε αριθμούς στο πηγαίο κώδικα Basic.

    ' εμφανίζει παραδείγματος χάριν 6,328.20 στα αγγλικά, 6.328,20 στα γερμανικά.

End Sub