Συνάρτηση String

Δημιουργεί μια συμβολοσειρά σύμφωνα με τον καθορισμένο χαρακτήρα ή τον πρώτο χαρακτήρα μιας παράστασης συμβολοσειράς που μεταβιβάζεται στη συνάρτηση.

Σύνταξη:

String (n As Long, {expression As Integer | character As String})

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

n: Αριθμητική παράσταση που δηλώνει το πλήθος των χαρακτήρων που πρόκειται να επιστραφούν στη συμβολοσειρά. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του n είναι η 65535.

Expression: Αριθμητική παράσταση που καθορίζει τον κωδικό ASCII για το χαρακτήρα.

Character: Κάθε μονός χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της συμβολοσειράς επιστροφής ή κάθε συμβολοσειρά από την οποία θα χρησιμοποιηθεί μόνο ο πρώτος χαρακτήρας.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub