Συνάρτηση Space

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αποτελείται από ένα καθορισμένο πλήθος διαστημάτων.

Σύνταξη:

Space (n As Long)

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

n: Αριθμητική παράσταση που καθορίζει το πλήθος των διαστημάτων στη συμβολοσειρά. Η μέγιστη επιτρεπτή τιμή είναι 65535.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  MsgBox sOut,0,"Info:"

End Sub