Επανάληψη περιεχομένων

Οι παρακάτω συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για την επανάληψη των περιεχομένων συμβολοσειρών.

Συνάρτηση Space

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αποτελείται από ένα καθορισμένο πλήθος διαστημάτων.

Συνάρτηση String

Δημιουργεί μια συμβολοσειρά σύμφωνα με τον καθορισμένο χαρακτήρα ή τον πρώτο χαρακτήρα μιας παράστασης συμβολοσειράς που μεταβιβάζεται στη συνάρτηση.