Συνάρτηση ChrW [VBA]

Επιστρέφει τον χαρακτήρα Unicode που αντιστοιχεί στον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Σύνταξη:

ChrW(Expression As Integer)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Expression: Αριθμητικές μεταβλητές που παρουσιάζουν μία έγκυρη τιμή Unicode 16 δυαδικών (0-65535). Μια κενή τιμή επιστρέφει κωδικό σφάλματος 5. Μια τιμή εκτός της περιοχής [0,65535] επιστρέφει κωδικό σφάλματος 6.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

6 Υπερχείλιση

Παράδειγμα:

Sub ExampleChrW

 'Αυτό το παράδειγμα εισάγει τα ελληνικά γράμματα άλφα και ωμέγα σε συμβολοσειρά.

 Πλαίσιο μηνύματος "Από" + ChrW(913)+" έως " + ChrW(937)

 ' Η έξοδος εμφανίζεται στον διάλογο ως: Από Α έως Ω.

End Sub