Συνάρτηση AscW [VBA]

Επιστρέφει την τιμή Unicode του πρώτου χαρακτήρα σε μια παράσταση συμβολοσειράς.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Σύνταξη:

AscW (Text As String)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Κείμενο: Κάθε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς. Μόνο ο πρώτος χαρακτήρας της συμβολοσειράς είναι κατάλληλος.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση AscW για να αντικαταστήσετε κλειδιά με τιμές Unicode. Εάν η συνάρτηση AscW αντιμετωπίσει κενή συμβολοσειρά, το LibreOffice Basic αναφέρει σφάλμα εκτέλεσης χρόνου. Οι επιστρεφόμενες τιμές είναι μεταξύ 0 και 65535.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleAscW

 Print AscW("A") ' επιστρέφει 65

 Print AscW("Ω") ' επιστρέφει 937

 Το Print AscW("Αθήνα") ' επιστρέφει 913, επειδή μόνο ο πρώτος χαρακτήρας (Άλφα) λαμβάνεται υπόψη.

End Sub