Συνάρτηση CByte

Μετατρέπει μια παράσταση συμβολοσειράς ή μια αριθμητική παράσταση σε τύπο Byte.

Σύνταξη:

Cbyte( expression )

Τιμή επιστροφής:

Byte

Παράμετροι:

Expression: Μια παράσταση συμβολοσειράς ή μια αριθμητική παράσταση.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας