Συνάρτηση Chr

Επιστρέφει το χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα.

Σύνταξη:

Chr(Expression As Integer)

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Expression: Αριθμητικές μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν μια έγκυρη τιμή ASCII 8 bit (0-255) ή μια τιμή Unicode 16 bit.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Chr$ για την αποστολή ειδικών ακολουθιών ελέγχου σε έναν εκτυπωτή ή σε άλλη πηγή εξόδου. Μπορείτε επίσης να τη χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή εισαγωγικών σε μια παράσταση συμβολοσειράς.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleChr

    ' Αυτό το παράδειγμα εισάγει εισαγωγικά (τιμή ASCII 34) σε μια συμβολοσειρά.

    MsgBox "A "+ Chr$(34)+"short" + Chr$(34)+" trip."

    ' Ο εκτυπώσιμος χαρακτήρας εμφανίζεται στον διάλογο ως: A "short" trip.

End Sub

ASC