Συνάρτηση Asc

Επιστρέφει την τιμή ASCII (American Standard Code for Information Interchange) του πρώτου χαρακτήρα σε μια παράσταση συμβολοσειράς.

Σύνταξη:

Asc (Text As String)

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Text: Κάθε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς. Μόνο ο πρώτος χαρακτήρας της συμβολοσειράς είναι ουσιώδης.

Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση Asc για να αντικαταστήσετε κλειδιά με τιμές. Αν μια συμβολοσειρά είναι κενή στη συνάρτηση Asc, η LibreOffice Basic αναφέρει ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης. Πέρα από τους 7 δυαδικούς χαρακτήρες ASCII (Κωδικοί 0-127), η συνάρτηση ASCII μπορεί επίσης να εντοπίσει μη εκτυπώσιμους κωδικούς κλειδιών στον κώδικα ASCII. Αυτή η συνάρτηση μπορεί επίσης να χειριστεί χαρακτήρες Unicode 16 δυαδικών.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleASC

    Print ASC("A") ' επιστρέφει 65

    Print ASC("Z") ' επιστρέφει 90

    Print ASC("Las Vegas") ' επιστρέφει 76, αφού μόνο ο πρώτος χαρακτήρας λαμβάνεται υπόψη

End Sub

CHR