Τελεστές σύγκρισης

Οι τελεστές σύγκρισης συγκρίνουν δύο παραστάσεις. Το αποτέλεσμα επιστρέφεται ως δυαδική παράσταση που καθορίζει αν η σύγκριση είναι True (-1) ή False (0).

Σύνταξη:

Αποτέλεσμα = Παράσταση1 { = | < | > | <= | >= } Παράσταση2

Παράμετροι:

Αποτέλεσμα: Δυαδική παράσταση που καθορίζει το αποτέλεσμα της σύγκρισης (αληθές ή ψευδές)

Παράσταση1, Παράσταση2: Οι αριθμητικές τιμές ή οι συμβολοσειρές που πρόκειται να συγκριθούν.

Τελεστές σύγκρισης

= : Ίσο με

< : Μικρότερο από

> : Μεγαλύτερο από

<= : Μικρότερο ή ίσο από

>= : Μεγαλύτερο ή ίσο από

<> : Διάφορο από

Παράδειγμα:

Sub ExampleUnequal

Dim sFile As String

DIM sRoot As String ' Ριζικός κατάλογος για είσοδο και έξοδο αρχείων

  sRoot = "c:\"

  sFile = Dir$( sRoot ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub