Συνάρτηση EqualUnoObjects

Επιστρέφει την τιμή True, εάν τα δύο δεδομένα αντικείμενα Uno της Basic αντιπροσωπεύουν το ίδιο στιγμιότυπο αντικειμένου Uno.

Σύνταξη:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Τιμή επιστροφής:

Μπουλ

Παράδειγμα:

' Αντιγραφή αντικειμένων -> ίδιο στιγμιότυπο

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

oIntro2 = oIntrospection

print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )

' Αντίγραφο των δομών ως τιμές -> νέο στιγμιότυπο

Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property

Struct2 = Struct1

print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )