Συνάρτηση IsUnoStruct

Επιστρέφει την τιμή True, αν το δεδομένο αντικείμενο είναι μια δομή Uno.

Σύνταξη:

Δυαδικές μεταβλητές

Τιμή επιστροφής:

Μπουλ

Παράμετροι:

Uno type : A UnoObject

Παράδειγμα:

Sub Main

Dim bIsStruct

' Συγκεκριμενοποίηση μιας υπηρεσίας

Dim oSimpleFileAccess

oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )

bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )

MsgBox bIsStruct ' Εμφανίζει Ψευδές επειδή το oSimpleFileAccess ΔΕΝ είναι δομή

' Συγκεκριμενοποίηση μιας ιδιότητας δομής

Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property

bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )

MsgBox bIsStruct ' Εμφανίζει True επειδή το aProperty είναι struct

bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )

MsgBox bIsStruct ' Εμφανίζει False επειδή το 42 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ struct

End Sub