Συνάρτηση HasUnoInterfaces

Ελέγχει αν ένα αντικείμενο Uno της Basic υποστηρίζει ορισμένες διεπαφές Uno.

Επιστρέφει την τιμή True, αν υποστηρίζονται όλες οι δηλωμένες διεπαφές Uno, αλλιώς επιστρέφεται η τιμή False.

Σύνταξη:

HasUnoInterfaces( oTest, Uno-ΌνομαΔιεπαφής 1 [, Uno-ΌνομαΔιεπαφής 2, ...])

Τιμή επιστροφής:

Μπουλ

Παράμετροι:

oTest: Το αντικείμενο Basic Uno που θέλετε να εξετάσετε.

Uno-ΌνομαΔιεπαφής: η λίστα των ονομάτων διεπαφής Uno.

Παράδειγμα:

bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )