Πρόταση Set

Καθορίζει μια αναφορά αντικειμένου σε μια μεταβλητή ή ιδιότητα.

Σύνταξη:

Set ObjectVar = Object

Παράμετροι:

ObjectVar: μια μεταβλητή ή ιδιότητα που πρέπει να λάβει μια αναφορά αντικειμένου.

Object: αντικείμενο στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η μεταβλητή ή η ιδιότητα.

Nothing - Ορίζει το αντικείμενο Nothing σε μια μεταβλητή για να αναιρέσει μια προηγούμενη ανάθεση.

Παράδειγμα:

Sub ExampleSet

Dim oDoc As Object

    Set oDoc = ActiveWindow

    Print oDoc.Name

End Sub