Πρόταση Global

Αποδίδει διαστάσεις σε μια μεταβλητή ή έναν πίνακα σε επίπεδο λειτουργικής μονάδας (όχι εντός μιας διαδικασίας Sub ή Function), έτσι ώστε η μεταβλητή και ο πίνακας να είναι έγκυρα σε όλες τις βιβλιοθήκες και τις λειτουργικές μονάδες.

Σύνταξη:

Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Παράδειγμα:

Global iGlobalVar As Integer

Sub ExampleGlobal

    iGlobalVar = iGlobalVar + 1

    MsgBox iGlobalVar

End Sub