Πρόταση Option VBASupport

Καθορίζει ότι η LibreOffice Basic θα υποστηρίζει κάποιες προτάσεις VBA, συναρτήσεις και αντικείμενα.

Εικονίδιο σημείωσης

Η υποστήριξη για VBA δεν είναι πλήρης, αλλά καλύπτει μεγάλο ποσοστό των μοτίβων κοινής χρήσης.


Σύνταξη:

Option VBASupport {1|0}

Παράμετροι:

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η πρόταση πρέπει να προστεθεί πριν από τον εκτελέσιμο κώδικα προγράμματος σε μια ενότητα.


1: Ενεργοποίηση υποστήριξης VBA στο LibreOffice

0: Απενεργοποίηση υποστήριξης VBA

Παράδειγμα:

Option VBASupport 1

Sub ExampleVBA

Dim sVar As Single

 sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")

Print sVar

End Sub