Πρόταση Option Explicit

Καθορίζει ότι κάθε μεταβλητή που χρησιμοποιείται στον κώδικα προγράμματος δηλώνεται ρητά με την πρόταση Dim.

Σύνταξη:

Option Explicit

Παράμετροι:

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η δήλωση πρέπει να προστεθεί πριν από τον εκτελέσιμο κώδικα σε μια ενότητα.


Παράδειγμα:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 to 10 ' Αυτό καταλήγει σε σφάλμα χρόνου εκτέλεσης

        Rem

    Next i%

End Sub